top of page
Betingelser Økonomiadvokat Roy Nordli

BETINGELSER OG PRISER ØKONOMIADVOKAT

Økonomiske straffesaker

Fri rettshjelp dersom det er tatt ut tiltale for domstolen. Det kan innvilges fri rettshjelp i de fleste straffesaker. 

Dersom man har behov for sakkyndig bistand i økonomiske straffesaker, tilbys dette fra kr. 2.800 + mva pr. time.
 
Vi har samarbeidsavtaler med sakkyndige professorer innen regnskap/økonomi/finans/revisjon som vi har gode erfaringer med gjennom 20 år, og som har vært medvirkende årsak til at en av norges største erstatningssaker ble behandlet av domstolen i Oslo, og en prinsipp sak som berørte mange tusen private og profesjonelle investorer. 

Forbrukerådet brukte sakkyndige i både Røeggen saken og DNB saken, som de vant, og anbefaler alle å benytte sakkyndige i økonomi/finans saker.

Timepriser

Timepris advokat/partner: fra kr. 1.900,- til kr. 3.600,- eks. mva.
Timepris senioradvokat: fra kr. 1.500,- til kr. 2.600,- eks. mva.
Timepris advokat/adv.flm: fra kr. 1.100,- til kr. 1.600,- eks. mva. 
Timepris sekretær: fra kr. 800,- eks. mva. til kr. 1.000,- eks. mva

Partnere og senioradvokater har minimum 10 års erfaring som advokat. For å være advokat/partner kreves i tillegg økonomikompetanse.

Byggesøknad

Fast pris, evt. timepris fra kr. 1.100,- eks. mva.

Fastprisavtale

forretningsjuridisk bistand

Har din virksomhet behov for en rådgiver som gir deg forretningsjuridisk bistand i den daglige driften, tilbyr vi løpende rådgivning og advokatbistand til fast pris innen våre tjenesteområder. Dette startet våre advokater opp med i 2004, og har gode erfaringer med løpende dialog med kundene.

En bedriftsavtale med oss gjør at man slipper å ha mer enn en oppdragsavtale, rådgivere er tilgjengelig utover ordinær arbeidstid, og man får tilgang til personlig arbeidsområde på vårt saksbehandlersystem som gjør at man kan kommunisere uten bruk av e-mail og vedlegg til e-mail, men legge dokumenter direkte på sak. 

Fastprisen er fra kr. 3.000,- eks. mva. per måned, og avtales nærmere på bakgrunn av virksomhetens størrelse, art, og ikke minst intern kompetanse. 

Fastprisavtale innebærer også inntil 50% rabatt på større oppdrag som ikke inngår i fastprisavtalen.

For å kartlegge din virksomhets behov, og avklare hvem som skal være dine kontaktpersoner, tilbyr vi gratis gjennomgang med en økonomiadvokat på inntil 1/2 dag i vår eller din virksomhet, og med mulighet for å bli kjent med aktuelle kontaktpersoner

Bedriftsadvokat internt

Hovedforskjellen mellom internadvokater og frittstående advokater er at internadvokaten er ansatt hos sin klient. Internadvokaten får gjennom dette flere særtrekk, og utfører oppdrag for sin arbeidsgiver.

Internadvokaten er ved utførelse av advokatoppdrag underlagt de alminnelige regler som gjelder for advokat-klientkorrespondanse, herunder taushetsplikt og vitne- og beslagsforbud. Organisering kan skje i egne juridiske avdelinger hos arbeidsgiver, men dette er ikke noe krav. For øvrig følger vi Advokatforeningens anbefalinger for bruk av bedriftsadvokater.

Enkelte av våre advokater har vært bedriftsadvokat i selskaper med nærmere 400 millioner kroner i omsetning, og har svært gode erfaringer med å være bedrifsadvokat. Det kan avtales faste kontordager hos bedriften, og men slipper derved å kommunisere med oppdragsgivers øvrige ansatte via e-mail! Her snakker man direkte med de det gjelder, og har løpende info og arbeidsmøter med arbeidsgiver. Rasjonelt, og ikke minst tidsbesparende for alle parter.

Fastprisavtale bedriftsadvokat fra kr. 6.600,- til kr. 9.600 eks. mva. pr. dag, avhengig av antall dager pr. måned. Ved reisetid utover 1 time daglig til/fra arbeidsgiver, tilkommer tillegg for reisetid. 

Opphavsrett

Økonomiadvokat har opphavsrett og alle immaterielle rettigheter til det vi har utbarbeidet og levert klient. Klienten har kun rett til å bruke det vi har utarbeidet for klienten til de formål de er bestemt for knyttet til oppdragsavtalen.

Krav eller innsigelser fra klient

Dersom en klient mener det er grunnlag for å reise innsigelser til utført arbeid, arbeidsmtodikk, ressursbruk, timesats eller medgått og estimert tidsbruk, plikter klient å melde om dette skriftlig til oppdragsansvarlig advokat uten ugrunnet opphold. Før en klient betaler en mottatt faktura for løpende avregning, forutsettes at denne vurderes av klienten før den betales. Dersom løpende fakturaer betales, innebærer det en godkjenning av utført arbeid iht. timer og timesats.

 

Det er da ikke grunnlag for klient til å påberope seg senere krav knyttet til betalte fakturaer. For øvrig vises til betingelser som fremgår av mottatt oppdragsbekreftelse, som må signeres av klient før oppdrag anses å være inngått. Advokatforskriften 3.3.1 er ikke relevant vurderingsnorm for hva som skal betales dersom det foreligger oppdragsbekreftelse eller avtale, og en innarbeidende bransjenormen basert på RGA punkt 3.3.1 skal dessuten etter HR.2022-563 ikke lenger kunne anses som del av oppdragsavtalen mellom advokat og klient dersom man uttrykkelig har reservert seg fra denne.

 

Økonomiadvokat har reservert seg mot å trakke inn RGA punkt 3.3.1 i alle sine oppdagsavtaler mellom advokat og klient. Dersom klient ikke aksepterer fremlagt oppdragsavtale med Økonomiadvokat, forutsettes at klient ikke aksepterer oppdragsavtalen i sin helhet. Økonomiadvokat utfører iht. gjeldende lovgivning ikke noe arbeid for klienter uten at det foreligger akseptert oppdragsavtale innen akseptfrist.

Registrering kundeforhold

I forbindelse med registrering av kundeforhold, er vi i likhet med banker, kredittforetak, forsikringsselskap, regnskapsfirma, e-pengeforetak, foretak som driver valutavirksomhet, betalingsforetak, verdipapirforetak, forsikringsformidlingsforetak, depotvirksomhet, forvaltere av investeringsfond, låneformidlingsforetak, tilbydere av virksomhetstjenester, tilbydere av spilltjeneste, revisorer og eiendomsmeglere underlagt de samme krav til inngåelse av nye avtaler med kunder.

Fra hvitvaskingsforskrifens krav til etablering av kundeforhold hitsettes:

(1) Kundeforhold skal anses etablert når kunden kan bruke den rapporteringspliktiges tjenester, for eksempel ved opprettelse av konto eller utstedelse av betalingskort.

 

(2) Statsautoriserte og registrerte revisorer anses for å ha etablert et kundeforhold når de har påtatt seg et oppdrag, herunder rådgivning og andre tjenester, eller sendt revisorerklæring til Foretaksregisteret, jf. foretaksregisterloven § 4-4.

 

(3) Autoriserte regnskapsførere anses for å ha etablert et kundeforhold når de har inngått skriftlig oppdragsavtale med oppdragsgiver eller oppdrag som forutsetter skriftlig avtale, jf. regnskapsførerloven § 3.

 

(4) Advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig rettshjelp anses for å ha etablert et kundeforhold når de har påtatt seg et oppdrag som nevnt i hvitvaskingsloven § 4 annet ledd bokstav c. Advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig rettshjelp anses i alle tilfeller for å ha påtatt seg et oppdrag som nevnt i første punktum når oppdragsbekreftelse er sendt klienten.

Regelverket er det samme for alle norskeide selskaper som er registrert i Finanstilsynet. Du kan lese mer på:

https://lovdata.no/forskrift/2018-09-14-1324

https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23

Veileder fra Tilsynsrådet om oppfølging av kravene i hvitvaskingsloven kan du lese her.

Legitimering av kundeforhold

Kunder må legitimere seg ved personlig oppmøte hos advokat, hvor man medbringer gyldig legitimasjon.

 

Hvitvaskingsforskriften § 4-3 regulerer kravene til gyldig legitimasjon for fysiske personer.

Gyldig legitimasjon for fysiske personer ved personlig fremmøte er original av dokumenter som

  1. a.er utstedt av offentlig myndighet eller av annet organ som har betryggende kontrollrutiner for dokumentutstedelse, og dokumentene har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå,

  2. b.inneholder fullt navn, navnetrekk, fotografi, og

  3. c.fødselsnummer eller D-nummer.

For person som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal legitimasjonsdokument, i tillegg til kravene som følger av første ledd, inneholde fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap.

Krav om navnetrekk gjelder ikke for pass.

Elektronisk signatur er gyldig legitimasjon for fysisk person når identiteten ikke skal bekreftes ved personlig fremmøte. Elektronisk signatur må tilfredsstille kravene til eID-ordning i forskrift 21. november 2019 nr. 1578 om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon § 3 og være oppført på publisert liste i henhold til § 13 første ledd i nevnte forskrift.

Følgende elektroniske signaturer er godkjent av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, som er tilsynsorgan: Godkjente leverandører av eID ordninger.  BankID og BankID på mobil har høyt sikkerhetsnivå.

Økonomiadvokat tilbyr godkjent elektronisk signatur for personlig identifikasjon etter hvitvaskingsforskriften, som ikke selv kan møte opp fysisk ved fremmøte. Dette tilbys gratis til våre kunder. Som gyldig legitimasjon godtas kopi av pass eller førerkort.

Varslingskanal

Hvitvaskingsloven, arbeidsmiljøloven, aksjeloven, likestilling og diskrimineringsloven, ISO-standarder etc. stiller krav til etablering av varslingssystem. 

Gjennom samarbeid med mittvarse.no tilbyr vi næringslivet anonym varslingskanal som dekker alle behov for varslingsrutiner, og sparer derved virksomheten for betydelige kostnader, og sikrer gode rutiner som igjen reduserer virksomheten for tap av penger og tap av omdømme, i tillegg til risiko for fengsel og bøter til det offentlige.

Fastpris fra kr. 300,- pr. måned eks. mva. avhengig av antall ansatte.

Medlemskap Advokatforeningen

Advokatforeningen er profesjons- og interesseforeningen for norske advokater og advokatfullmektiger. Deres mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår.

Partnere i Økonomiadokat er medlem av Advokatforeningen, og innebærer blant annet at krav om å løpende gjennomgå faglig og etisk etterutdanning.

Advokatforeningen har inngått rabattavtaler som gir lavere kostnader ved å drive advokatvirksomhet, og er selvsagt fordeler som også kommer kundene til nytte gjennom lavere priser enn hva ellers ville vært tilfelle.

Forsikring advokatvirksomhet

Etter domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 skal den som utøver advokatvirksomhet stille sikkerhet. Sikkerheten skal dekke erstatningsansvar som advokaten kan pådra seg overfor tredjemann ved utøvelsen av advokatvirksomhet.

Våre advokater har sikkerhetsstillelse på 5.000.000 kroner iht. advokatforskriften § 2-5 første ledd.

Ansvarsbegrensning

Dersom påviselige ansvarsbetingede feil fra Økonomiadvokat og/eller den ansvarlige advokat påfører klienten et økonomisk tap, er det økonomiske ansvar for Økonomiadvokat og/eller den ansvarlige advokat under enhver omstendighet beregnet til samlet kr. 2 mill for hvert skadetilfelle. Dette er nærmere presisert i våre oppdragsavtaler.

Fri rettshjelp

Vi forutsetter at nye klienter som er privatpersoner selv setter seg inn i regelverket vedrørende fri rettshjelp, og evt. søker om dette dersom de mener vilkårene er oppfylt. Vi bistår inntil 1/2 time gratis med søknadsprosessen etc.  Informasjon om fri rettshjelp kan du lese her. Du kan også lese om fri rettshjelp hos Statsforvalteren.

Forsikring eiendomsmegler

For eiendomsmegling er sikkerhetsstillelsen på 45.000.000 kroner iht. eiendomsmeglingsforskriften § 2-2 (2).

Samfunnsansvar og FNs bærekraftsmål

I lys av våre tjenester har vi valgt å ta et særkilt ansvar for å drive virksomhet på en ansvarsfull og bærekraftig måte for å oppfylle FNs målsettinger om bærekraftig utvikling. Vårt bidrag er å redusere forbruk av papir og kopiering ved å ta i bruk elektronisk dokumentasjon og saksbehandling. For 10 år siden kopierte vi over 100 000 sider med papir i året. Dette er i dag redusert med 99% til 1.000. Videre forsøker vi å ta møter digitalt med klienter dersom de har over 50 km reiseavstand til vårt kontor for å redusere CO2 utslipp. Videre jobber vi kontinuerlig med å fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likhet for loven, rettssikkerhet og rettsvern for alle. Videre jobbe for å redusere korrupsjon og bestikkelser i alle former.

Vi har også vederlagsfritt bidratt som medlem i SN/K211 Samfunnssikkerhet fra 2014 - 2021, som følger opp og gir innspill til det internasjonale standardiseringsarbeidet innenfor området samfunnssikkerhet, og omfatter arbeid i ISO/TC 223 Societal Security og CEN/BT/WG 161 Protection and security of the citizen

bottom of page