top of page
Økonomiadvokat tilbyr kundekontroll uten møte

ØKONOMIADVOKAT TILBYR KUNDEKONTROLL
UTEN PERSONLIG OPPMØTE

Vi mottar mange henvendelser om lovpålagt innhenting av legitimasjon fra kunder.

Økonomiadvokat har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kundetiltak ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforholdet. Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om personer og foretak, og legitimering av berettiget representant og reelle reelle rettighetshavere når det gjelder virksomheter.

 

Under finner du Finanstilsynets informasjon om kravene i regelverket opp mot bankkunder, som også er relevant for advokater og eiendomsmeklere. Før oppdrag påbegynnes for nye klienter, vil vi besørge at kravene til kundekontroll og identifisering er oppfylt.

Hvitvaskingsregelverket inneholder en rekke krav til hvilken informasjon som skal innhentes og bekreftes av banker m.fl. Dette omfatter blant annet krav til at kundene skal vise gyldig legitimasjon ved tidspunktet for inngåelse av kundeforholdet.

Hva er gyldig legitimasjon etter hvitvaskingsregelverket?

 

Finanstilsynets rundskriv "Veileder til hvitvaskingsloven", punkt 4.3.1.1, klargjør at disse dokumentene møter kravene:

 • Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)

 • Norske nasjonale ID-kort

 • Norske førerkort

 • Norske bankkort med bilde

 • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land (en oversikt over disse fremgår av utlendingsforskriften vedlegg 4)

 • Norsk utlendingspass (blått pass)

 • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)

 • Elektronisk legitimasjon i henhold til hvitvaskingsforskriften § 4-3 fjerde ledd

Hvorfor spør banken om legitimasjon selv om jeg har vært kunde i mange år?

Hvitvaskingsregelverket krever at kundeforholdet følges opp løpende. Det betyr at informasjon om kundene skal holdes oppdatert, og det må samles inn ny dokumentasjon når det er tvil om tidligere innhentede opplysninger er korrekte eller tilstrekkelige. Dette kravet har vært gjeldende siden 2009 og innebærer blant annet at rapporteringspliktige må innhente gyldig legitimasjon for kunder der dette ikke ble innhentet på tidspunktet for kundeetablering.

Finanstilsynet har fulgt opp dette kravet overfor de rapporteringspliktige, blant annet ved likelydende brev til banker m.fl. i 2010, og siden gjennom tilsynsaktiviteten.

Finanstilsynet er likevel kjent med at en rekke banker fremdeles ikke etterlever kravene over. Vi mottar for tiden mange henvendelser som tyder på at flere banker nå innhenter den lovpålagte dokumentasjonen.

Hvorfor krever banken min legitimering med pass?

Kravene til BankID og legitimering fastsettes av Finans Norge Servicekontor/BITS. Den nye hvitvaskingsforskriften presiserer og viderefører sentrale deler av gjeldende forskrift. Finanstilsynet har ikke skjerpet kravene til legitimering av BankID.

Bankene kan ut i fra egne risikovurderinger og forretningsmessige forhold utarbeide egne regler og rutiner for sikker kundekontroll som innebærer strengere krav enn det som er nevnt over. Dette er imidlertid ikke et krav fra Finanstilsynet.

Kreves det personlig oppmøte?

Hvitvaskingslovens § 12 (2) krever som hovedregel personlig oppmøte for legitimering, men det er mulig å møte kravene ved å sende inn kopi av legitimasjon i kombinasjon med andre tiltak. Fremgangsmåten er beskrevet i Finanstilsynets rundskrivpunkt 4.3.1.3.

Finnes det unntak?

Nei, lovkravene kan ikke fravikes. Men for noen særskilte grupper aksepteres det noe lempeligere krav til dokumentasjon, men dette er smale unntaksadganger som krever særlige grunner. Se mer informasjon om dette i rundskrivets punkter:

 • 4.3.1.4 Personer som ikke har gyldig legitimasjon – mindreårige

 • 4.3.1.5 Personer som ikke har gyldig legitimasjon – personer under vergemål

 • 4.3.1.6 Eldre og svært syke personer uten gyldig legitimasjon

 • 4.3.1.7 Personer som ikke har gyldig legitimasjon – utenlandske statsborgere

Mer informasjon

bottom of page