top of page

Økokrim rapport: regnskapsførere og revisorer hjelper kriminelle. Økonomiadvokat kommenterer.

Advokat Roy Nordli kommenterer Økokrim-rapporten hvor det fremgår at regnskapsførere og revisorer bistår kriminelle. Advokat Roy Nordli underviser i økonomisk kriminalitet, og er utdannet advokat og diplomøkonom. Eksperter på økonomisk kriminalitet reagerer på det som fremkommer i rapporten.


Økokrimrapporten, datert 9.juli 2021, som omhandler advokater, regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, samt ansatte i bank, og konkludrerer med at:


Det er meget sannsynlig at noen profesjonelle aktører inngår i større kriminelle nettverk.
Disse har ofte god innsikt og forståelse for regelverket, og hvordan man kan omgå dette.
Økonomiadvokat om økokrim rapporten
Revisorer og regnskapsførere hjelper kriminelle ifølge Økokrim

Noen hovedpunkter fra rapporten er:


  • Samarbeidet er organisert og bærer preg av å være systematisk. Det er meget sannsynlig at noen profesjonelle aktører inngår i større kriminelle nettverk.

  • Informasjonstilfanget til politiet tilsier at det særlig er advokater i mindre foretak som er omhandlet med kriminell virksomhet og tilrettelegging av kriminalitet. Dette skyldes sannsynlig at det er lavere oppdagelsesrisiko enn i store advokatforetak.

  • Regnskapsforetak som utelukkende tilbyr sine tjenester til kriminelle aktører fungerer meget sannsynlig som tilretteleggere for deres kriminelle virksomhet.

  • Det er sannsynlig at revisorer som velger å forbli i rollen som revisor når regnskapet har vært mangelfullt over en lengre periode, aktivt bistår de kriminelle.

  • Det er meget sannsynlig at flere eiendomsmeglere bedriver systematisk og organisert økonomisk kriminalitet, eller tilrettelegger for dette. Dette vil i hovedsak være som hvitvasking via eiendom eller ved å muliggjøre høyere boliglån eller boligkreditt ved å benytte forfalskede dokumenter.

NRK Dagsnytt


NRK Dagsnytt har publisert nyheten den 9.juli 2021. Se NRK sendingen her.


Økokrimsjef Pål Lønseth uttaler til NRK at profesjonelle aktører som eks. advokater, revisorer mv. i noen tilfeller lever av å hjelpe kriminelle, og beskriver tjenestene som Crimes Service; "kriminell hjelp på bestilling". Se NRK intervjuvet her.


Prof. Tina Søreide ved NHH er også intervjuvet av NRK Dagsnytt om funnene til Økokrim. NRK Intervjuvet med prof. Søreide kan du se her.


Professor Søreide uttaler til NRK at:

Rapporten viser hvordan saker kan se ut, hvordan involverte i korrupsjon, hvitvasking- og konkursrytteri har profesjonelle med seg og kan utnytte systemet.
De har en aktiv, tilretteleggende rolle. De begår selv straffbare handlinger.
Dette er som Økokrimsjefen sier en viktig grunn til at kriminaliteten ikke avdekkes.

Søreide kommenterer også risikoen for de involverte, men uttaler at

Har de et år i fengsel og kommer ut og har 24 millioner, kan de synes at det er fornuftig. Selv i de sakene der det oppdages.

Bakgrunn til at enkelte tilbyr tjenester knyttet til avdekking og gransking av økonomisk utroskap, korrupsjon, regnskapskriminalitet, konkurskriminalitet og arbeidskriminalitet er fordi mange virksomheter og privatpersoner har blitt påført betydelige økonomiske tap som følge av organisert kriminalitet, og hvor også advokater, revisorer og regnskapsførere har hatt en medvirkning. Typisk en revisor som "ikke kan se", eller som trekker seg som revisor når Finanstilsynet vil ha tilsyn med deres kunde som de har revidert!


Vi har lest økokrim rapporten med stor interesse.

At det er omfattende økonomisk kriminalitet i Norge, og ikke bare i Ukraina og Nigeria slik våre politikere som oftest fremstiller "virkeligheten", har nå Økokrim selv "lagt død". Virkeligheten er en annen!

Toppen av isfjellet


Rapporten fra Økokrim viser trolig bare "toppen av isfjellet", men bekrefter at vi har omfattende økonomisk kriminalitet i Norge, som også kan være godt organisert med hjelp av profesjonelle aktører.


Norge har trolig et av verdens mest liberale regelverk for oppstart og drift av selskaper:


Man kan eks. stifte et NUF i Norge uten kapital, uten krav til statsborgerskap eller bosteds adresse i Norge eller EU, og ingen krav til formell kompetanse for å drive virksomhet. Alle roller kan kjøpes for penger! Annet eksempel:


Dersom du skal kjøre en biltilhenger i Norge må du ha både teorikurs og praktisk kjøring. Om du derimot vil drive en pølsebu eller starte Svindel AS med 100 millioner i omsetning, er det ingen formelle krav til verken å kunne regnskaper, arbeidsrett, konkursrett eller korrupsjon. Det er fritt frem å stifte slike selskaper i Norge, gjerne kontrollert via utenlandske morselskaper

Nå påpeker i tillegg Økokrim at det er en rekke profesjonelle aktører i Norge som kan gi bistand dersom de driver ulvolig virksomhet, med ulovlige regnskaper etc, og burde medført at både regnskapsloven, selskapsloven og straffeloven ble endret!


Men det vil neppe skje så lenge våre Stortingspolitikere er av den oppfatning at vi nærmest ikke har korrupsjon i Norge!


Økokrim kan imidlertid ta initiativ til lovendringer slik at Norge ikke lenger skal være et "paradis" for utlendinger eller andre som planlegger ulovlig og kriminell virksomhet i Norge, uten risiko!


SSB har statistikk for mye, men ikke for hvor mye penger som totalt sett overføres fra norske bankkontoer til utenlandske bankkontoer, og hvor mye av dette som anses å være resultat fra kriminelle handlinger.


Bankansatte er også underlagt strengt profesjonsansvar


I Norge slipper man som regel også unna straff ved å planlegge en konkurs, og hvilke profesjoner er det som er involvert i denne planleggingen?


Økokrim påpeker at profesjonelle aktører har lovbestemt tausthetsplikt, men i tilknytning til korrupsjon og bedrageri etc. er det normalt også penger involvert; pengestrømmen.


Det er som kjent bare bankene som har100% oversikt over pengestrømmen i virksomhetene, og bankene er trolig akilleshælen til hvorfor organisert økonomisk kriminalitet ikke blir avdekket i større grad i Norge, og at Økokrim først nå i 2021 konkluderer med at også bankansatte knyttes til kriminelle aktører.

Økokrim skriver i rapporten om bankansatte som begår underslag:


Fellesnevneren blant bankansatte i denne kategorien er at de utnytter sine stillinger kun for opportunistisk vinning. I motsetning til ovennevnt kategori, hvor de bankansatte kan stå i gjeld til de kriminelle eller gjør tjenester for dem uten nødvendigvis å selv få en direkte vinning ut av handlingen.

Det står ingen ting i rapporten om hvilken rolle bankene har hatt i forhold til pengestrømmen i de sakene som danner grunnlag for Økokrims vurdering, eller hvilken rolle bankansatte har hatt ifm. pengestrømmen som kan ha forsvunnet ut av Norge. Hva betyr dette?


Det betyr neppe at ikke bankene selv kjenner til hvor pengestrømmen blir av, men kan man av den grunn trekke den slutning av at bankansatte ikke er involvert?


Høyesterett har allerede for 21 år siden fastlått at ansatte i bankene, i likhet med advokater, leger og revisorer, skal behandles som profesjonelle, og i Investa-dommen ble det uttrykkelig sagt at norsk rett bygger på et strengt profesjonsansvar Rt. 2000 s. 679 Investa:

«Vurderingen av hvilke krav som må stilles til aktsomheten ved DnBs rådgivning, må ta sitt utgangspunkt i at norsk rett bygger på et strengt, ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere, jf. Rt-1995-1350 og Lødrup: « Lærebok i erstatningsrett » 4. utgave, 1999 side 281-282. Generelt antar jeg at når det inngås avtale om finansiell rådgivning mellom en bank og en bankkunde, må kunden som alminnelig regel kunne kreve høyt kvalifisert og høyt spesialisert rådgivning».

Pengestrømenhet i Økokrim?


Når Økokrim nå dokumenterer at vi har organisert kriminalitet i Norge, og hvor bankansatte også er underlagt et strengt profesjonsansvar, burde Økokrim kanskje vurdert opprettelsen av en ny pengestrømenhet, som utelukkende så på pengestrømmen og de bankansatte som har kontroll på pengestrømmen!


I motsatt fall er man avhengig av å gjennomgå regnskapene, og de kan ofte være mangelfulle, eller ikke ført i det hele tatt siste året før konkursen! Og feil bokføring over 5 år medførte at Danmarks største korrupsjonsskandale ble et faktum i 2016 - den såkalte Atea Skandalen:


Dansk politi og forsvaret pågrep 27 IT-ansatte, samtlige ble siktet for å ha mottatt bestikkelser fra Atea.


Bakgrunn for at Atea saken ikke ble avdekket før etter flere år, var at inntekter ble balanseført som gjeld, i stedet for inntektsført. Det samme har vi sett en rekke eksempler på i Norge, og underbygger behovet for en ny Pengestrømenhet i Økokrim! Til det er det mange gode grunner!


Det er lettere "å gå etter pengene", enn å analysere regnskapene for å avdekke økonomisk kriminalitet!
Trolig er det behov for en lovendring som pålegger bankene å fremlegge dokumentasjon hvor pengestrømmene har gått, og derved unngå at advokater og revisorer blir uskyldig anklaget for medvirkning til økonomisk kriminalitet som omfatter flytting av penger! Med sannsynlighetsprinsippet i Norge kan man derved risikere å bli uskyldig dømt for forhold som banken sitter på fasiten om, men som de ikke har plikt til å fremlegge dokumentasjon på, og som de uansett neppe gjør!

Les hele rapporten fra Økokrim her


Dersom du er blitt offer for organisert økonomisk kriminalitet ifm. bobehandling, konkurser, revisorer, feil regnskaper, feil årsregnskap, tapping av selskaper, planlagte konkurser, fiktive regnskaper etc., hvor profesjonelle aktører er involvert, gir vi deg som har lest denne artikkelen 20 gratis videomøte tom. 1.august 2021 dersom du har en konkret sak du ønsker å snakke med en rådgiver om. Klikk for videmøte her. Du kan gjerne benytte mobiltelefon til videomøte!Wirecard skandalen i Tyskland - EY regnskapsfører Wirecard


EY var regnskapsfører for Wirecard, og oppdaget ikke at halvparten av selskapets rapporterte inntjening, samt milliarder av bokførte kontantverdier rett og slett ikke eksisterte.

Les artikkel Finansavisen her:


Milliardsvindelen Wirecard - NRK


Triksing med tall, trusler og forbindelser til hemmelige tjenester – historien om Tysklands største finansskandale er nesten ikke til å tro. Se NRK her.Dersom du ønsker å bidra til å bekjempe korrupsjon setter vi pris på om du deltar i vår underskriftskampanje for krav om belønning av whistleblowers/varslere av korrupsjon. Advokat Roy Nordli ønsker at flest mulig melder seg på listen.


Påmelding her!.


Artikkelen gir uttrykk for skribentens holdninger.

Comments


bottom of page