top of page

Skatt på naturalytelser gir økt skatt for servitører og nordsjøarbeidere. Økonomiadvokat kommenterer

Regjeringen innførte skatteplikt og rapporteringsplikt på alle tips og "fordeler" i et arbeidsforhold fra og med 2019. Noe som gir økt skatt for servitører og nordsjøarbeidere. Økonomiadvokat kommenterer.

Regjeringen har foreslått endringer i skattelovgivningen for 2019, og tre av endringene som man skal merke seg er følgende:


 • Plikt for arbeidsgiver til å innrapportere alle naturalytelser i A-meldingen.

 • Tips som gis til restaurantarbeidere får nå arbeidsgiver plikt til å innrapportere i A-meldingen.

 • Skattefritak for arbeidsgivers dekning av barnehageutgifter fjernes.

Fra 2019 ble det innført skatt på alle naturalytelser og rabatter. Noe som gir økt skatt for både servitører og nordsjøarbeidere. Økonomiadvokat kommenterer.
Tips til servitører skal innrapporteres i A-meldingen.

Hvor stor skatteproveny som ovennevnte tilfører Statskassen er ikke opplyst om, men trolig er uansett kostnadene for arbeidsgiver betydelig større enn det provenyet Staten tar inn på regelendringen?

Men dersom det faktisk er "rom" for å skattelegge hart arbeidende privatpersoner ytterligere for å få Statsbudsjettet til å gå opp, så er vel det prisen man på betale!


Og det virker rimelig at både nordsjøarbeidere med alle deres bonuspoeng og ikke minst restaurantarbeidere må betale mer skatt!

I tilknytning til varslede endringer har allerede Skattedirektoratet kommet med en prinsipputtalelse knyttet til forståelsen av regjeringen skatteskjerpelse.


Skatteetatens skriver på deres hjemmesider:


Fra 2019 gjelder nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet, og arbeidsgivers forpliktelser når det ytes slike rabatter.

Hva går endringene ut på?

Klarere grense for hvilke rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdetKlarere avgrensning av hvem som er forretningspartnerKlargjøring av at arbeidsgiver har rapporteringsansvaret for skattepliktige ytelser via forretningspartnere og plikt til å foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgiftUtsatt rapporteringsfrist for skattepliktige ytelser via forretningspartnereKlarere og mer ensartede regler for verdsettingKlarere rammer for skattefrie personalrabatter


Skatteetaten forklarer videre at:

Når den ansatte kjøper varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiveren og får kostnadene refundert, skal handelen anses som foretatt av arbeidsgiveren
Fordeler i form av bonuspoeng, kick-backs osv. som tilfaller arbeidstakeren fordi kjøpet er foretatt i arbeidstakerens navn eller ved bruk av arbeidstakerens betalingskort mv., skal også anses som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid, forutsatt at fordelen benyttes privat.
Dette vil for eksempel gjelde privat bruk av bonuspoeng som den ansatte har opptjent ved kjøp av flybilletter til tjenestereiser.

Skattedirektorater utvider innrapportering av frynsegoder på A-meldingen med 2 måneder:

Rapportering skal som hovedregel skje når beløpet utbetales eller ytelsen gis (kontantprinsippet).


Rapporteringsplikten er utsatt for rabatter via forretningspartnere fordi arbeidsgiver må få tilstrekkelig tid til å fremskaffe opplysninger fra forretningspartneren for å vurdere skatteplikt, verdsetting, tidfesting, gjennomføre forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift. For slike ytelser forlenges fristen for rapportering med 2 måneder. Utsatt rapporteringsfrist får også virkning for tidfesting av inntekten.


Dersom man mottar rabatten i januar, trenger den følgelig ikke innrapporteres før 5.april.

Skatteetaten om verdsettelsen av rabatterte ytelser


Hovedregelen for verdsettelse av naturalytelser i arbeidsforhold er verdsettelse til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet.

Utgangspunkt for verdsettelsen:

 • Verdsettelsen skal skje på tidfestingstidspunktet

 • Varer og tjenester skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet

 • Med omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet menes den prisen som er allment tilgjengelig for forbrukere for samme vare eller tjeneste på kjøps-/bestillingstidspunktet.

 • Grunnlaget for beregningen av for eksempel personalrabatter skal med dette være det samme, uavhengig av i hvilket omsetningsledd i verdikjeden den ansatte arbeiderRabatter og tilbudspriser reduserer omsetningsverdien hvis de er allment tilgjengelige på kjøps/bestillingstidspunktet. Dette gjelder også ved beregning av rabattgrensen for skattefrie personalrabatter

Eksempler på hvordan allment tilgjengelige rabatter kan dokumenteres:


For leiebil, hotell, fly mv. vil utskrift av et identisk produkt (tidspunkt, klasse, reiserute) uten rabatt på det samme tidspunktet bestillingen/kjøpet med rabatt ble gjennomført.


For varer vil dette kunne dokumenteres med et bilde av annonse e.l. som viser tilbudspris på identisk produkt som gjelder på det tidspunktet varen ble kjøpt/bestilt

Vår anbefaling til tiltak du som arbeidsgiver må iverksette:

 • Gjennomgå alle områder hvor det gis ansatte rabatter

 • Gjennomgå alle forbindelser dine ansatte har med andre kunder og leverandører, spesielt innkjøpsavdeling og salgsavdeling.

 • Få på plass et system som håndterer all registrering og oppfølging av frynsegoderFå på plass skriftlige rutiner

 • Få på plass rutiner opp mot regnskapskontoret slik at fristene i A-ordningen etterleves

 • Få på plass risikovurderinger av området hvor det kan tenkes at det ytes rabatter

 • Få på plass dokumentasjon av alternative priser på produktene som er mottatt til fordelaktik pris, arkiver dette i tilknytning til regnskapssystemet

 • Innhent fullmakt fra den enkelte ansatte iht GDPR-forordningen mht. arkivering og lagring av dokumentasjon av produkter og tjenester den ansatte har kjøpt.

 • Eks. dersom arbeidsgiver har betalt sesongkort for massasje eller fotball så dokumenter tjenesten skriftlig og sørg for den ansatte har gitt samtykke til lagring og ditt formål med å lagre dette.

 • Sørge for foranking hos ledelsen av rutiner for rapportering, styret er ansvarlig og evt. erstatningsansvarlig for brudd på regelverket.

 • Få på plass avvikshåndtering og rapportering

 • Opprett funksjon som Rapporteringsansvarlig frynsegoder i virksomheten, som påtar seg ansvar med å kontrollere at regelverk overholdes og implementeres i virksomheten.

 • Rapporteringsansvarlig frynsegoder kan slås sammen med ansvarlig for eks. GDPR?

 • Frynsegoder og rabatter under kr 7.000 pr. år skal ikke rapporteres på A-meldingen, men også her er det krav om dokumentasjon.

 • Gjennomfør interne revisjoner som dokumentasjon på at regelverket etterleves, evt. med bistand fra Eksterngransking eller andre.


Lykke til!

Les BYAS artikkel her : Nye skatteregler: – Flere har mistet over halvparten av tipsen:


Les Regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsrapporteringen for 2019 her:

Comments


bottom of page