top of page

Belønning av varslere av økonomisk kriminalitet. Økonomiadvokat kommenterer.

Økonomisk kriminalitet koster samfunnet 145 milliarder årlig


Korrupsjon koster samfunnet 145 milliarder kroner i året. Verdensbanken, OECD og Economic Forum peker på at økonomisk kriminalitet er et av de største hindrene for bærekraftig økonomisk, politisk og sosial utvikling. Politiforum skriver på politiforum.no at økonomisk kriminalitet koster samfunnet minst 145 milliarder kroner, og advarer mot utviklingen.

Økokrim sier også at det er lett å slippe unna med korrupsjon i Norge, og at tipsing er nødvendig for å bekjempe korrupsjon. Finansdepartementet konkluderer med at tipsing er effektivt virkemiddel.

Det er i dag verken et system for belønning, eller hjelp til de som varsler om korrupsjon. Noe som USA innførte allerede i 1863. USAs største varslersak om korrupsjon er Elin Baklid-Kunz saken. Hun mottok 120 millioner kroner i belønning for å ha varslet om korrupsjon i USA, og var derfor foredragsholder på Anti-korrupsjonskonferansen i juni 2021.

Vi støtter forslaget om opprettelse av en ny ekstern varslingsenhet for korrupsjon, som både kan gi veiledning og hjelp til å rapportere om korrupsjon, samtidig som det innføres varslervern og belønning av de som varsler.Økonomiadvokat krever at varslere skal belønnes og ikke straffes
Kampanje for å øke statens inntekter med 145 milliarder

Advokat Roy Nordli konkretiserer forslag til lovendringer:

Forslaget innbærer krav om at Storting og Regjering vedtar nødvendige lovendringer etc., og avsetter nødvendige menneskelige og økonomiske ressurser til at:

1. Det etableres et varslingsorgan for korrupsjon som skal gi veiledning og håndtere et regelverk som belønner de som varsler om korrupsjon. 2. Varslere skal gis et lovbestemt varslervern, og hvor man også kan varsle anonymt. 3. Varslere skal gis belønning på mellom 10-30% av det beløp som det offentlige er påført i tapte skatter og avgifter etc. som følge av korrupsjon. 4. Det bør årlig avsettes minst 2,5 milliarder kroner i Statsbudsjettet som øremerkes til bekjempelse av korrupsjon og bedrageri etc., inkludert belønning til varsleren. 5. Varslingsorganet må være delvis uavhengig av Økokrim, Finanstilsynet, Statsadvokatene, Justisdepartementet, Skatteetaten og Kripos etc, og selv beslutte hvilket statlig organ som skal ha hovedansvar for etterforskning og straffeforfølgelse mv.

Siden dette er en lovendring som skal ivareta viktige samfunnshensyn, og det krever ressurser til oppbygging av ny varslingsinstans, er det viktig at en ny Regjering igangsetter dette arbeidet så snart som mulig etter valget.

Dersom man når målsettingen med å tilføre Staten 15 milliarder kroner i økt skatt mv. (10% av midler som unndras beskatning), vil dette gi en netto belønning på ca. 2,5 milliarder kroner til de som varsler.


Staten vil da sitte igjen med 12,5 milliarder kroner!

For å lykkes med innføring av støtte til whistleblowers/varslere av korrupsjon, og gi dem beskyttelse, trenger Whistleblower kampanjen din støtte til å få Stortinget til å innføre en slik ordning.

Du kan støtte kampanjen her: https://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=8673


Regjeringens strategi mot økonomisk kriminalitet 2021Regjeringen skriver at:

Økonomisk kriminalitet defineres gjerne som «profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte begås innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er – eller gir seg ut for å være – lovlig».
Hvitvasking, bedrageri, konkurskriminalitet, skatte-, avgifts- og tollunndragelser, regnskapskriminalitet og verdipapirkriminalitet faller inn under denne definisjonen. Strategien mot arbeidslivskriminalitet utgjør en viktig del av regjeringens samlede tiltak mot økonomisk kriminalitet.

Regjeringen konkluderer med at:

Jo mer sannsynligheten øker for å bli oppdaget og straffet, jo mindre attraktiv vil den kriminelle virksomheten være.

Argentum-direktøren har brukt en gunstig skatteregel til å bygge sin millionformue - næringsministeren kastet styret


Næringsminister Jan Christian Vestre kunngjorde i et brev som ble sendt til Stortinget tirsdag, at han avsetter styreleder Kjell Martin Grimeland og resten av styret i investeringsselskapet Argentum, bortsett fra et medlem, skriver Bergens Tidende. Bakgrunnen er de store utbetalingene til administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn. Han har mottatt over 135 millioner kroner fra det statseide selskapet siden han begynte som sjef i 2006 ifølge artikkel i NRK.


E24 skriver om saken at:

Fikk 47 millioner i utbytte. Betalte 337.000 i skatt.


Argentum ble stiftet i 2001 ifølge Brønnøysundregistrene. Selskapet er revidert av Ernst & Young AS.Sykeliggjør varslerne ved å unngå et varslingsombud


Justisministeren legger politiets planlagte varslingsombud under bedriftshelsetjenesten.


Professor i varsling skriver at:

– Jeg lurte på hvilken planet de befant seg på. Det ville jo bare bidra til å sykeliggjøre varslerne, sier Eriksen.


Oppsummering fra professoren i varsling:

– Igjen og igjen blir varsler om alvorlige, kritikkverdige forhold i politietaten pulverisert og ufarliggjort, fortsetter hun:
– Ansatte knekker sammen og får både somatisk sykdom og posttraumatiske stresslidelser.

Les saken her.


Oppsummering behov for beskyttelse av varslere


Ovennevnte viser klart at det er behov for å belønne varslere av korrupsjon tilsvarende de ordninger man har hatt i USA i over 100 år.


Roy Nordli, som selv underviser i økonomisk kriminalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har fulgt rettsutviklingen i Norge siden 2000, uttaler at dagens system ikke fungerer etter hensikten, og da må man gjøre endringer.


Se også artikkel om Økokrim rapporten som underbygger behovet for endringer.


Comments


bottom of page