top of page

Gransking av økonomisk kriminalitet er styrets ansvar. Advokat Roy Nordli kommenterer saken.

I virksomheter som har vedtatt å følge Norsk anbefaling til Eierstyring og Selskapsledelse, utgitt av NUES, følger at styret har ansvaret for risikostyring og internkontroll. Advokat Roy Nordli er sertifisert Risk Manager, og sensor for de som skal bli Risk Manager i virksomheter.

Styret har iht aksjeloven § 6-12 (4) plikt til å granske økonomisk kriminalitet. Advokat Roy Nordli kommenterer saken.
Advokat Roy Nordli forklarer styrets ansvar for gransking av økonomisk kriminalitet.

Anbefalingen fra Norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse:


Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet. Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.


Styret bør årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontroll. Styet skal bidra til å sikre at selskapet opererer i samsvar med relevante lover, forskrifter og interne retningslinjer for virksomheten, herunder selskapets verdier og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.


I dette ligger at styret har ansvar for internkontroll mht. økonomisk utroskap for virksomheten, og har ansvar for å eventuelt be om ekstern gransking ved mistanke om økonomisk utroskap.

Det følger også av internkontrollforskriften § 5, punkt 7 at virksomheten skal:


Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

Ved mistanke om økonomisk kriminalitet plikter virksomheten å iverksette gransking for å etterlevere kravet i internkontrollforskriften, og gjelder for alle virksomheter i Norge.

Mistanke om økonomisk kriminalitet vil lett bli karakterisert som "forhold av uvanlig art eller stor betydning", og det følger da av aksjeloven § 6-14 at daglig leder ikke har myndighet til å iverksette gransking.


Dersom det er mistanke om økonomisk kriminalitet vil ansvar for gransking tilligge styret, og er også lovfestet i aksjeloven § 6-12 (4), hvor det heter at

Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere styremedlemmer.

Ved mistanke om økonomisk kriminalitet mot selskapet, er det styret som har det overordnede ansvaret og må sees i sammenheng med styreansvaret etter aksjeloven § 17-1.

Styremedlemmer kan holdes personlig erstatningsansvarlig dersom de har opptrådt uaktsomt i forbindelse med mistanke om økonomisk kriminalitet, og unnlatt å iverksette tiltak etter aksjeloven § 6-12 (4).


I forbindelse med konkurser vil bostyrer kunne fremme krav om erstatning av styremedlemmer for unnlatelse av å gjennomføre eller iverksette gransking, og det er bare et tidsspørsmål før bostyrerere gjør bruk av retten til å saksøke styremedlemmer på dette grunnlag.


Krav til granskers uavhengighet

Det er ingen lovbestemte krav til granskernes uavhengighet. Det er likevel en forutsetning at granskingen gjøres av noen som er uavhengige. Dersom formålet er å skape tillit til resultatet granskerne kommer frem til, kan ingen granske seg selv.


Dette kravet vil som oftest også ekskludere selskapets revisorer for å gjennomføre gransking ved mistanke om økonomisk kriminalitet. Dette følger også direkte av revisorloven § 4-5, hvor det fremgår at:

  • Revisor som reviderer årsregnskap for en revisjonspliktig kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester for den revisjonspliktige, dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet.

  • Revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontrolloppgaver.


Selskapets revisor kan derved normalt ikke påta seg et granskingsoppdrag uten at dette kommer i konflikt med kravet til uavhengighet.

For advokater gjelder tilsvarende begrensninger, og fremgår av reglene for god advokatskikk.

Økonomiadvokat anbefaler at man benytter sertifiserte kvalitetsrevisorer ifm. gjennomføring av internrevisjoner og granskinger, og mener at dette gir kundene trygghet om både objektivitet og upartiskhet, i tillegg til at dette er eneste sertifiseringsordning som er knyttet opp mot virksomheter som benytter seg av ISO-standardene.

Kvalitetsrevisor eller Quality Auditor EOQ, er en internasjonal sertifisering av personer som jobber med revisjon av styringssystemer.


Med styringssystemer menes de aktiviteter, systemer og prosesser som tas i bruk for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at den samsvarer med krav fastsatt i eller i medhold av blant annet korrupsjonslovgivningen.


Begrepet styringssystem er i stor grad sammenfallende med kravene til internkontroll, og skal inngå som et element i den daglige driften av virksomheten.

Norsk Sertifisering AS er godkjent sertifiseringsorgan for kvalitetsrevisorer EOQ av Norsk Akkreditering AS. Dersom virksomheten ønsker å sertifisere sin egne kvalitetsrevisor, kan man ta kontakt dem.

Vår anbefaling er uansett å benytte sertifisert QA/kvalitetsrevisor i forbindelse med granskingsarbeid enten det gjennomføres internt eller ved eksterne konsulenter.
Comments


bottom of page