top of page

Høyesterett med ny 5 års frist for revidering av yrkesskadeerstatning. Økonomiadvokat kommenterer.

Du kan ha rett på revisjon av yrkesskadeforsikringen dersom inntektsevnen blir ytterligere forverret. Høyesterett har satt en frist for revisjon. Roy Nordli har bistått klienter med yrkesskadeforsikring, og benytter Økonomiadvokat sin modell for beregning av yrkesskade.


Innledning


Har du mottatt yrkesskadeerstatning fra forsikringsselskapet, men opplever at din inntektsevne i ettertid er blitt ytterligere forverret som følge av yrkesskaden, kan du kreve revidering av yrkesskaden i løpet av 5 år ifølge ny dom fra Høyesterett.


Høyesterett fastslår videre rett til å kreve revisjon dersom endringen er 20 prosentpoeng, eller høyere. Det er noe annet enn 20% som fremgår av NOU 2011:16.


Yrkesskade og yrkessykdom

Økonomiadvokat beregner yrkesskade erstatningen
Det er 5 års frist for å kreve høyere yrkesskadeerstatning

En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.


Hvordan melde fra om yrkesskade og yrkessykdom?


Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har gjort dette, kan du melde skaden eller sykdommen selv. Arbeidsgiver pikter også å melde i fra til sitt forsikringsselskap hvor Yrkesskadeforsikringen er tegnet.


Hva er fristen for å melde skade eller sykdom?


Arbeidsgiver skal sende skademelding til NAV så snart som mulig. En yrkesskade må meldes senest innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. En yrkessykdom må meldes innen ett år etter at du ble klar over årsaken til sykdommen. Overfor forsikringsselskapet foreldes kravet etter tre år fra utløpet av det kalenderåret da arbeidstaker fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. Det er følgelig ulike foreldelsesregler så man bør være klar over, og begge frister løper uavhengig av hverandre.


Lov om yrkesskadeforsikring er obligatorisk


I tillegg til folketrygdlovens regler ved yrkesskade kan det også utbetales ytelser etter lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring. Arbeidsgivere er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring i private forsikringsselskaper.


Skader som skal dekkes av yrkesskadeforsikringen

  • skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade)

  • Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4 er likestilt med yrkesskade.

  • annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Tap som omfattes av yrkesskadeforsikringen

  • Lidt økonomisk tap fra skade og frem til utbetaling

  • Lidt utgifter fra skade og frem til utbetaling

  • Fremtidig økonomisk tap i erverv fra avtaletidspunktet

  • Fremtidige utgifter fra avtaletidspunktet

  • Menerstatning

  • Fremtidig økonomisk tap til etterlatte ifm. dødsfall foresaket av ulykke


Dersom skaden medfører høyere økonomisk tap enn forventet


Beregning og utbetaling av yrkesskadeforsikring er nærmere regulert i yrkesskadeforsikringsloven. Av forskrift til Yrkesskadeloven står at man kan kreve etteroppgjør innen fem år etter at oppgjøret var avsluttet.


Ved etteroppgjør beregnes først differansen mellom erstatningen den forsikrede har fått tidligere, og den erstatning den forsikrede ville ha fått ved oppgjøret om den nye invvaliditetsgraden var blitt lagt til grunn. NAV har ingen opplysninger om reforhandling på deres hjemmesider. Regelverket har vært uklart, og misforstått av forsikringsselskapene. Høyesterett har nå behandlet en prinsippsak om retterigheter man har til å reforhandle en Yrkesskadeforsikring.


I flere forsikringssaker, hvor sykdommen har forverret seg i årene etter skaden, har forsikringstaker krevd revisjon av en yrkesskadeforsikring i medold av avtaleloven § 36, som ikke har noen spesiell tidsfrist.


Høyesterett har nå fastslått at avtaleloven § 36 ikke kan påberopes som grunnlag for reforhandling av en avtale med forsikringsselskapet.


Det er i dag adgang til å kreve revisjon av erstatning iht. skadeserstatningsloven § 3-8, men denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse ifm. avtale om yrkesskadeforsikring som utbetales av forsikringsselskapet. Det er derfor viktig å skille mellom yrkesskadeforsikring og andre grunnlag for erstatning.


Høyesterett gir 5 års frist for reforhandling


Høyesterett har i ny dom av 4.desember 2020 bestemt at selv om du har inngått en avtale om erstatningsutbetaling under en yrkessakdeforsikring med arbeidsgivers forsikringsselskap, så kan du kreve at erstatningen blir beregnet på nytt i lys av nye opplysninger om sykdom, uførhet, tap av ervervsevne. Avtaleloven § 36 kan ifølge høyesterett ikke gi grunnlag for reforhandling.


Høyesterett behandlet her en konkret sak med krav om revisjon av yrkesskadeutbetalingen:


Skadelidte ble i 2001 påført alvorlige brannskader i en arbeidsulykke. I 2005 ble hun innvilget tidsbegrenset uførepensjon basert på en ervervsmessig uføregrad på 60 prosent, og hun fikk utbetalt yrkesskadeerstatning basert på samme uføregrad. Ti år senere ble hun sykmeldt på grunn av ulike helseplager og økte smerter etter skaden. Hun ble innvilget full uførepensjon i 2016 og fremmet deretter krav om revisjon av erstatningsoppgjøret. Høyesterett kom til at det ikke var anledning til å kreve revisjon.


Fra dommen fremgår at


Høyesterett la til grunn at ordlyden i yrkesskadeforskriften § 5-1, sammenholdt med forarbeidene til denne og to senere lovutredninger, innebærer at bestemmelsen uttømmende regulerer adgangen til etteroppgjør når kravet er begrunnet i forhold som fremgår av bestemmelsen.
Når adgangen til avtalerevisjon er særskilt regulert i lov eller forskrift, kan ikke avtaleloven § 36 eller ulovfestede regler om bristende forutsetninger påberopes som alternativer.


Hvor stor må forverring av din helse være for å kunne kreve revisjon av yrkesskade erstatningen?


Høyesterett avklarer i dommen hvor stor endringen må væren for å ha rett til å kreve revisjon:


Som det fremgår, gir ordlyden i bestemmelsen adgang til revisjon av det opprinnelige erstatningsoppgjøret både ved vesentlige endringer i ervervsmessig uføregrad og ved vesentlige endringer i medisinsk invaliditet.
Eventuelle subjektive forutsetninger er uten betydning ved revisjon etter forskriften, og det stilles ikke krav om at avtalen er blitt urimelig.
Utvalget anslo at vesentlighetskravet kunne være oppfylt ved en endring av ervervsuførheten på 20 prosent, som må forstås som 20 prosentpoeng, jf. NOU 2011: 16 side 394.


Konklusjon:


Dersom uførheten forverrer seg med 20 prosentpoeng, kan du følgelig kreve revisjon og høyere erstatning. Ut i fra ordlyden i NOU 2011:16 kreves endring på 20 prosent, som kan oppfattes som 20%.


Prosentpoeng eller prosentenhet brukes til å angi den absolutte endringen mellom to prosentverdier. For eksempel er en endring fra 16 prosent til 20 prosent en økning på 4 prosentpoeng. Samtidig er det en relativ økning på 25 prosent, siden 4 er 25 prosent av16.


Om fristen for å kreve revisjon, uttaler Høyesterett i dommen at


Jeg tilføyer at fristen etter § 5-1 først løper fra det tidspunkt oppgjøret avsluttes.

Høyesterett legger her til grunn ordlyden i forskriften, hvor det også fremgår at krav om etteroppgjør må fremsettes innen fem år etter at oppgjøret var avsluttet.


Anbefaling mht revisjon fra Økonomiadvokat


Fristen for å kreve revisjon av yrkesskadeforsikring er absolutt, og det anbefales at du som har fått eller vil få utbetalt yrkesskadeforsikring i fremtiden foretar en medisinsk vurdering i god tid før 5 års fristen er ute.


Dersom en medisinsk vurdering konkluderer med at erversuførheten eller medisinsk invaliditet er økt med mer enn 20 prosentpoeng siden erstatningen fra forsikringsselskapet ble akseptert, bør du fremme krav om etteroppgjør til forsikringsselskapet hvor yrkesskadeforsikringen var tegnet.


Krav med dokumentasjon bør sendes med sporing slik at man kan dokumentere at kravet er fremsatt. For å unngå konflikt mht. foreledelse, anbefales at krav om revisjon blir bekreftet mottatt innen 5 års fristen.


Det kan være tilrådelig at man allerede ved inngåelse av avtalen med forsikringsselskapet tar med et punkt om hvor krav om revisjon av forsikringsutbetalingen skal sendes dersom det blir aktuelt, spesielt siden selskaper i løpet av 5 år kan skifte adresse, bli nedlagt etc.


Er 5 års fristen i ferd med å nærme seg bør du vurdere å kontakte din lege snarest for å få en ny vurdering da dette kan ta tid før du får time snarest mulig!


Økonomiadvokat kan bistå med økonomiske beregninger og kalkyler, men anbefaler at du benytter eksterne revisorer, jurister etc. til å fremme krav om revisjon om du ikke selv har håndtert dette tidligere. Dersom NAV kan bistå, kan det også være et alternativt. Dersom du trenger ekstern bistand, kan vi forsøke å gi deg noen alternativer ut i fra ditt bosted.


Lykke til med revisjonen!


Artikkelen gir uttrykk for skribentens holdninger.


Commentaires


bottom of page