top of page

Innkjøper fikk 49 "fordeler" av leverandør. Gav 1 år fengsel og bot. Økonomiadvokat kommenterer.

Innkjøpsdirektør ble dømt til fengsel i 1 år og en bot på kr. 200 000 for å ha fått dekket bevertning, hotell etc. for seg privat i 49 tilfeller for til sammen kr. 200.000,-.

Innkøper fikk mindre gaver over en periode på 5 år fra leverandør, og måtte sone 1 år i fengsel. Økonomiadvokat kommenterer.
Naturalytelser på kr 200 000 over 5 år medførte fengsel.

Bakgrunn for domfellelsen var at Økokrim ble varslet om en Key Account Manageren som hadde påvirket sin forretningsforbindelse den 11.februar 2018, og vedkommende ble tiltalt den 14.februar 2018 av Økokrim. Kay Account Manageren hadde kundeansvar for større kunde, og hadde i denne egenskap ved flere tilfeller dekket kostnadene ved bevertning, arrangementer, hotellopphold og andre ytelser, i Norge og utlandet, for en innkjøpsdirektør hos kunden.


Dette skjedde i perioden 2011 til og med 2015, og ytelsene utgjorde til sammen en verdi på ca. kr 200.000 ifølge tiltalen som innebar at innkjøpsdirektøren :

"For seg eller andre å ha krevd, mottatt eller akseptert tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag"
Oslo tingrett fant det bevist at det foregikk påspanderinger i 49 tilfelle for samlet verdi av kr. 200 000,-. Det utgjør kr. ca kr. 4.000,- i gj.snitt pr. tilfelle.

Allmennpreventive hensyn gjør seg ualminnelig sterkt gjeldende ved straffutmåling for korrupsjon i det offentlige. Det heter i Ot.prp.nr.78 (2002–2003) side 28:


'Kriminalisering av korrupsjon i det offentlige må ses i sammenheng med det alminnelige saklighetskrav som gjelder all utøvelse av offentlig myndighet. Sammen med habilitetsregler og andre bestemmelser, bidrar forbud mot korrupsjon til at det i offentlig virksomhet ikke finner sted utenforliggende påvirkning og derved uriktig tjenesteutøvelse.

At det treffes uriktige offentlige vedtak som følge av korrupsjon, er i seg selv meget uheldig. Men også for det tilfellet at tjenestemannen ikke yter gjengjeld i form av en uriktig tjenestehandling, gjør han seg sårbar for press ved å motta en bestikkelse. Og under enhver omstendighet vil mottagelse av bestikkelser bli oppfattet av allmennheten dit hen at uriktige tjenestehandlinger finner sted. Dette er i seg selv ødeleggende for folks tillit til forvaltningens upartiskhet og integritet. Et vesentlig hensyn ved kriminalisering av korrupsjon er hensynet til allmennhetens tillit til den offentlige virksomhet i alle dets former. En slik tillit er en forutsetning for et stabilt demokrati. Forbud mot så vel aktiv som passiv korrupsjon i offentlig sektor kan begrunnes i hensynet til å opprettholde en velfungerende offentlig administrasjon"Tidligere og sammenlignbar rettspraksis:

Rt-2012-243 – Kommunalt eiendomsforetak

Saken gjaldt tre menn for blant annet grov korrupsjon og grov utroskap i tilknytning til et kommunalt eiendomsforetak. Hovedmannen hadde sentrale oppgaver i forbindelse med tildeling og oppfølgning av oppdrag. og mottok i alt ca. 1,5 millioner kroner i bestikkelser fra to virksomhetr. De involverte hadde også samarbeidet om å tappe foretaket for store verdier ved bruk av urettmessige fakturaer. Hovedmannens mottak av 1,5 millioner kroner ble der skissert til «noe over tre år» fengsel. De som bestakk hovedmannen fikk foruten 1 år og 3 mnd. fengesel en bot hver på kr. 200 000 for grov korrupsjon.


Rt-2010-1624 - Ansatt i Plan- og bygningsetaten

Saken gjaldt korrupsjon i offentlig sektor. En tidligere saksbehandler i Plan- og bygningsetaten ble dømt til fengsel i ett år for passiv simpel korupsjon med 12 000 kroner og for passiv grov korrupsjon med 150 000 kroner. Han hadde dels krevd og dels mottatt penger og fordeler i form av ettergivelse av gjeld som vederlag for tjenester som saksbehandler. To menn ble dømt til fengsel i sju måneder for aktiv grov korrupsjon med 100 000 kroner og en tredje mann ble dømt til fengsel i 90 dager for aktiv korupsjon med 12 000 kroner.


LA-2018-65285 - Vedlikeholdsingeniøren

En vedlikeholdsingeniør mottot over en periode på nærmere 3 år kr. 282 756 til sin privatkonto fra et firma de kjøpte tjenester fra. For deler av beløpet var betalingene overført til hans privatkonto på grunnlag av fakturaer utstedt av ham fra enkeltpesonforetak til ingeniøren til firmaet som leverte tjenester med 5% som honorar for konsulentbistand. Foruten idømmelse av straff på 7 måneders fengsel, ble ingeniøren dømt til å betale kr. 200.730 til Staten.
Comments


bottom of page