top of page

NVEs vedtak om vindmøller på Fosen var ugyldig. Økonomiadvokat kommenterer.

NVE har ifølge Høyesterett drevet mangelfull saksbehandling, og NVEs vedtak ble derfor kjent ugyldig, dvs. at vedtaket er en nullitet. Roy Nordli har her kommentert saken.


Artikkelen gir uttrykk for skribentens holdninger.


Høyesterett i Storkammer kom enstemmig til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse vedrørende Fosen Reinbeindistrikt er ugyldige.

Økonomiadvokat kommenerer Høyesterettsavgjørelsen om Fosen
Flere hundre vindmøller ble oppført uten gyldig vedtak fra NVE

Fra Høyesteretts omtale av dommen hitsettes:


Saken gjaldt spørsmålet om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. Skjønnet om fastsettelse av erstatning for inngrepet ble av denne grunn nektet fremmet.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) traff i 2010 vedtak om konsesjon til blant annet Roan og Storheia vindkraftverk. Vindkraftverkene ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, hvor Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida utøver reindrift. Reineierne gjorde gjeldende at utbyggingen krenker deres rettigheter til kulturutøvelse, men fikk ikke medhold i Olje- og energidepartementets klagevedtak fra 2013. Dette spørsmålet ble brakt inn for domstolene. Fosen Vind DA fikk likevel tillatelse til å starte byggingen, og vindkraftverkene sto ferdig i henholdsvis 2019 og 2020. De er del av det største vindkraftprosjektet på land i Europa.

Høyesterett har knesatt generelt prinsipp som får betydning alle vindmølle prosjekter i Norge


De generelle prinsipp som HR med dette har knesatt, går ut over de spesielle samerettslige problemstillingene, hvor naturligvis de krav til saksbehandling som er oppstilt gjelder like meget utenfor, som innenfor det samiske rettsområdet.


Dette betyr at også vi vil kunne vise til HR-dommen for å forlange et visst minimum av forsvarlig saksbehandling, samt at virkningen av for dårlig saksbehandling kan bli fullstendig nedbygging av anlegget dersom det bygges.


Følgelig må de som nå søker konsesjon for å bygge vindmøller gjøres oppmerksom på at

hvis de bygger nå, etter HR-dommen, er det på egen regning og risiko, og at de risikerer å måtte rive alt etterpå.

Noe som vil kunne bli konsekvensen dersom vedtak knyttet nye utbygginger av vindkraft selskaper senere blir kjent ugyldig, som i Storkammeravgjørelsen med Fosen Reinbeitedistrikt.


Samene har et særskilt vern, men kravet til forsvarlig saksbehandling er lik. Dette kravet vil gjelde også for andre vindmølle utbygginger, og vil kunne innebære at vedtaket senere kan bli erkjent ugyldig grunnet mangelfull saksbehandling av NVE.


Det kan være hensiktsmessig å gjøre utbygger i saken kjent med HR-dommen, slik at de senere ikke kan påberope seg god tro.


Dersom utbygger allikevel bygger ut, uten å undersøke om vedtaket er ugyldig, noe som NVEs vedtak i denne saken faktisk var, så risikerer man personlig styreansvar iht. aksjeloven § 17-1. Styret vil trolig tegne styreansvarsforsikring som da vil dekke eventuelle erstatningskrav dersom NVEs vedtak blir erklært ugydlig.


Høyesterett i Storkammer har sagt hva de mener om saksbe

handlingen til NVE:Roy Nordli har selv vært økonomisjef i kommune på Fosen, og reagerer på saksbehandlingen til NVE. Saken har stor prinsipiell betydning for alle andre vedtak som NVE har gjort knyttet til vindmøller i Norge.
ความคิดเห็น


bottom of page