top of page

Risikovurderinger er nødvendig for å hindre arbeidslivskriminalitet. Økonomiadvokat kommenterer.

Ny rapport om de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet underbygger dette. Roy Nordli i Økonomiadvokat kommenterer rapporten.


Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt. Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage, viser en ny rapport fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES)

Økonomiadvokat kommenterer rapport om de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet.
Risikovurdering av leverandører er kommunens ansvar

Les rapporten på Økokrim sine hjemmesider.


Rapporten omhandler bl.a. Offentlige anskaffelser, og behov for risikovurderinger:


Riskovurdering og god internkontroll er avgjø­rende for å hindre arbeidslivskriminalitet.


Opp­dragsgivere som er intervjuet fremhever bruk av tidligere erfaringer med leverandører som en viktig del av en risikovurdering.


Rapporten trekker også frem kriminalitet knyttet til kommunale leverandører:


Kriminalitet knyttet til kommunale leverandører:


Totalt 820 virksomheter (fire prosent) er tilknyt­tet lovbrudd i en av de tre ovennevnte katego­riene, og har hatt leveranser til kommunene for en verdi på over 30 milliarder kroner over fire år. Virksomhetene er spredt over hele landet.


Straf­fereaksjonene har medført fengselsdom i halv­parten av tilfellene, hvorav halvparten er tilståel­sesdommer. For straffereaksjoner uten fengsel er 95 prosent tilståelsessaker. Det at en person eller virksomhet er registrert med et eller flere forhold i straffesaksregisteret, er en indikasjon på at avvisningsgrunner kan foreligge.


172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Virksomhetene har hatt leveranser til kommu-nene for en verdi på over 3 milliarder kroner over fire år. De aller fleste lovbrudd er ulike former for bedrageri, men også tilfeller av korrupsjon og hvitvasking. 276 andre virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av andre kategori av «skal» avvisnings-grunner. Dette omfatter skattesvik, merverdiav-giftsbedrageri og ulike mangler til registrering herunder svart omsetning.


Virksomhet skal imidlertid ikke avvises dersom skyldig skatt blir innbetalt. Et modus som ofte blir benyttet i arbeidslivskriminalitet er å etablere nye virksom-heter for ikke å ha skatterestanser.


I den tredje kategorien inngår 372 virksomheter knyttet til straffereaksjoner med «kan» avvis-ningsgrunner. Dette omfatter hovedsakelig kon-kurskriminalitet, manglende bokføring, underslag og brudd på tolloven og utlendingsloven. I tillegg har 212 virksomheter blitt ilagt foretaksstraff for brudd på arbeidsmiljøloven. I de fleste sakene fremkommer det ikke hvilke brudd på arbeidsmi­ljøloven som er begått. Der lovbrudd er nærmere angitt dreier det seg i hovedsak om arbeidsulyk­ker og brudd på internkontrollforskriften, samt ulovlig overtid.


Fem personer er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet (rettighetstap) fra to til fem år, og dømt for en rekke straffbare forhold relatert til økonomisk kriminalitet. Disse fem kan knyttes til åtte virksomheter som har vært kommunale leve­randører. I løpet av de siste ti årene har de samme personene vært knyttet til 244 virksomheter, hvor 135 har gått konkurs eller blitt tvangsoppløst


Rapporten underbygger behovet for at alle kommuner gjennomfører jevnlige risikovurderinger av leverandører. Risikovurderinger kan gjennomføres av internt eller eksternt personell, men Situasjonsbeskrivelsen 2020 Arbeidslivskriminalitet gir ingen bestemte føringer for dette arbeidet.


Vår anbefaling er at man benytter sertifisert Risk Managere sertifisert av Norsk Sertifisering, som gjennomfører risikovurderinger iht. ISO standarder for gjennomføring av risikovurderinger, evt. at arbeidet gjennomføres av kommunens egne ansatte innen etterlevelse og forebygging av arbeidslivskriminalitet.

Comments


bottom of page