top of page

Skattedirektøren sier Økokrim ikke gjør nok for å straffe økonomisk kriminalitet. Økonomiadvokat.


Virkelighetens EXIT sier skattedirektøren og tenker på TV serien om den omfattende økonomiske kriminaliteten som pågår, og som hun mener politiet ikke gjør nok for å forhindre.


Dette var en nyhetssending 10.mars 2023 i NRK. Det er spennende at en TV serie medfører at Skatteetaten kommer på banen, og kritiserer Økokrim for ikke å prioritere skatteunndragelser og anmeldelser fra Skatteetaten. Roy Nordli, som har internasjonal skatterett som spesialfag, kommenterer saken.

Økonomiadvokat kommenterer NRK nyhetsmorgen hvor skattedirektøren kritiserer Økokrim for nedprioritering av skatteunndragelse i 120 saker.
Skatteetaten har anmeldt 120 skattesvik saker til Økokrim - og kaller disse for virkelighetens EXIT i lys av NRKs EXIT serie om vindmølleparker som ikke betaler inntektsskatt. Skattedirektøren kritiserer Økokrim for at disse virkelige EXIT sakene ikke medfører straffeforfølgelse.

Grønt skifte og vindkraft er i vinden (pun intended) som aldri før, og striden rundt de to vindparkene på Fosen i Trøndelag er fortsatt en het debatt på den norske samfunnsagendaen. Men også i fiksjonens verden er vindkraft og vindmøller et hett tema om dagen. Egersund vindpark, en av Norges største vindparker betaler ikke én krone i skatt. Det er utenlandske eiere som håver inn på norsk natur, sier Adam energisk i den første episoden. Etter lansering av serien har NRK fulgt opp med spørsmål til Skattedirektøren. Artikkelen gir uttrykk for skribentens holdninger.


Suksess serien EXIT


NRKs storsatsing EXIT, har satt fokus på hvordan skatteplanlegging og skatteparadis benyttes aktivt for å unndra inntekter fra inntektsskatt til den norske stat. NRK serien kan du se her:


NRK følger opp EXIT serien overfor skattedirektøren


NRK-nyhetsmorgen intervjuvet skattedirektøren om EXIT serien. I det følgende er forsøkt gjengitt endel av det som ble sagt på NRK-nyhetsmorgen. Det tas forbehold om feil avskrift.


NRK:


Politiet gjør altså ikke nok for å straffe økonomisk kriminalitet. Det mener skattedirektør Nina Schanke Funnemark som sier at de i 2022 meldte over 100 saker til politiet.


Skattedirektøren kaller det for virkelighetens EXIT

Skattedirektør:


Vi mener at det er titalls milliarder som ikke blir beskattet på riktig måte.


NRK:


Skattedirektør Nina Schanke Funnemark er ansvarlig for etaten, som skal syte for at vi alle betaler det vi skal til staten. Altså det som ikke blir skattet av, blir del av den svarte økonomien.


Skattedirektør:


Dette er skatteinntekter som skulle vært en del av fellesskapet. Jeg og finansiering av fellesskapet.


NRK:


Den svarte økonomien er slettes ikke ny, men har blitt aktualisert i siste sesong av NRK serien EXIT. Der ser vi finansmenn som bruker kreative løsninger for å tjene penger på mellommannen Norsk vindkraft.


UTTALELSER FRA EXIT:


I en verden uten nok strøm får ingen konsesjoner nei. Med dagens energipriser renner pengene inn.


Og skatt?


Finansieres vindparken med interne lån til morselskapet, og det er akkurat så mye renter at det ikke blir noe skattbart overskudd igjen.


Ren ubeskattet cashflow fra grønn energi. Du har et par selskaper på Cayman?

Ja og flere skal det bli. Jeg er miljøvenn,


Skattedirektør:


Det er en Serie som jo først og fremst er en holdnings serie som inneholder ganske mye, som jeg ikke tenker at jeg skal kommentere på. Men når det gjelder skatte og avgiftsunndragelser og den økonomiske kriminaliteten. Som vi ser i serien så er det ting vi også ser i virkeligheten. Det er komplisert å avdekke, både fordi at du skal følge pengestrøm over landegrensene, og fordi at det ikke alltid er så lett å finne de reelle eierne.


UTTALELSER I EXIT:


Derfor er du er…. Usynlig ja.

Tax proof, Death Proof, No proof


NRK:


I fjor melde skatteetaten kring 120 saker til politiet for økonomisk kriminalitet.


Det betyr ikke nødvendigvis at lovbryterne blir straffet.


Skattedirektør:


Det er dessverre sånn at det er for få saker et vår vurdering som blir straffeforfulgt.

Økokrim:


Har forståelse for skattedirektørens misnøye med politidistriktenes håndtering av skattesvik anmeldelser. Det er en resultatoppnåelse som ikke er god nok.

NRK:


Det sIer sjef for Økokrim Pål Lønseth. Det er dette organet i politiet som skal være leiande på etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet. Schanke Funnemark mener politiet må tenke nytt, slik at kriminaliteten blir etterforsket uavhengig av hva politidistrikt som sitter med saken.


Skattedirektør:


Vi har god erfaring med landsdekkende oppgaveløsning, sånn at vi kan flytte saker der hvor det er tilstrekkelig eller tilgjengelig kapasitet og kompetanse. Det gjør vi hele tiden, og det skulle jeg ønske vi i større grad kunne gjøre også i samarbeid med politidistriktene.


NRK:


Lønnsomhet i Økokrim sier politiet har fått beskjed om å prioritere alvorlige skattesaker.


Økokrim:


Men, det er nok fortsatt sånn at når det er mye som skal prioriteres, så er det ikke nødvendigvis skattsviksakene som får høyest prioritet.

Da er det kanskje naturlig nok vold mot individer, alvorlige seksuelle avgjør overgrep og så videre som får prioritet og hvor det går mye ressurser.

NRK


Nå går det gjennom organiseringen for å finne ut om politidistriktene og skatteetaten kan samarbeide bedre. Skattedirektøren håper på bedring.


Skattedirektør:


Vi er nødt til å endre våre metoder, både fordi at det blir mer komplekst. Det blir mer digitalt, og det er kriminalitet på tvers av landegrensene og dermed. Så mye vi også spisse vår kompetanse og styrke oss på etterretning og samarbeid med andre.Nærmere om Økokrim sitt ansvarsområde


Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. De er underlagt Politidirektoratet og Riksadvokaten.


Økokrim prioriterer økonomisk kriminalitet ifølge websiden til Økokrim. Les mer her.


Dette gjelder følgende områder:Til tross for at Økokrim har skattekriminalitet som hovedansvarsområde, så prioriterer ikke Økokrim nødvendigvis skatte unndragelse. Økokrimsjefen viser til at voldssaker gis høy prioritet, og hvor det medgår mye ressurser.Nærmere om Kripos sitt ansvarsområde


Kripos er den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Kripos ble etablert i 1959 og fikk påtalemyndighet i 2005. Kripos har i dag ca. 700 ansatte og er underlagt Politidirektoratet. Økokrim har til sammenligning ca. 170 ansatte.


Kommentar


Skattedirektøren uttaler at det dessverre er sånn at det er for få saker som gjelder skattekriminalitet som blir straffet fullt ut.


Skattedirektøren kaller de 120 historiene som ble anmeldt til Økokrim, for virkelighetens EXIT.
Disse 120 historiene omhandler mao. omfattende skatteunndragelse som er ulovlig. Det er noe annet enn tv serien EXIT, som bygger på historien om eierne av Egersund Vindpark. Det er en lovlig organisert virksomhet, i motsetning til de 120 selskapene som er anmeldt av Skatteetaten.

Forklaringen på at sakene ikke etterforskes, selv om de kommer fra Skatteetaten som da selv har dokumentert sakenr, er ifølge Økokrim at de prioriterer volds- og straffesaker fremfor avdekking av økonomisk kriminalitet.


Hvilke prioriteringen Kripos gjør er her ikke så vesentlig, da det er Økokrim som er særorgan for etterforskning av økonomisk kriminalitet.


Når Økokrim ikke prioriterer etterforsking av skatteunndragelse, som påpekt av skattedirektøren, så er spørsmålet om hvem som etterforsker økonomisk kriminalitet i Norge?

Hva skjedde med de 120 skattesakene som Skattedirektøren anmeldte til Økokrim?

EXIT-serien har her satt fokus på hvordan utenlandske selskaper, som setter opp store vindmølle-parker i Norge, ikke betaler inntektsskatt.

Knyttet til den problemstillingen, så er det skatteetaten selv som sitter med nøkkelen til å beskatte overskuddet av utenlandske vindkraft anlegg i Norge. Det er gjennom skatte avtalene med EU-landene som er hovedårsaken til at Norge har blitt en skatteparadis for utenlandske investorer i vindmølleparker, forutsatt at inntektene overføres som betaling av renter til utelandske selskaper registrert i EU.


Roy Nordli er utdannet jurist og diplomøkonom, og har skatterett som spesialfag fra Universitetet i Bergen. Nordli underviser også i økonomisk kriminalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har jobbet som kemner i flere år. Nordli har lang erfaring fra å avdekke økonomisk kriminalitet, som også går utover Skatteetaten og det offentlige.


Artikkelen er uttrykk for skribentens holdninger.Comments


bottom of page