top of page
Økonomiadvokat Roy Nordi artikkel gratis klagebehandling

ØKONOMIADVOKAT ANBEFALER TILBUDET OM GRATIS KLAGEBEHANDLING DERSOM DU VIL VÆRE EGEN ADVOKAT

Skriftlig saksbehandling

Saksbehandlingen i nemndene er utelukkende skriftlig, og medfører at det stilles krav til at saken kan dokumenteres. Det er fri bevisførsel og fri bevisvurdering, og medfører at saksfremstilling for nemnda blir langt vanskeligere enn å prosedere en sak for domstolene - hvor man også kan føre vitner. Nemndene er imidlertid et gratis tilbud, uten risiko for prosesskostnader. I tillegg er klagesaker tilrettelagt for at du kan utføre jobben selv, uten bistand av advokat.

Utfall i nemnda skal tillegges betydelig vekt i evt. senere domstolsbehandling

Avgjørelser i nemndene er ofte avgjørende for utfallet av senere rettslig behandling. Det fremgår av uttalelse fra Høyesterett og juridisk teori, at beslutninger som avsies av et klagerorgan selvsagt ikke binder domstolene, men avgjørelsene skal tillegges betydelig vekt. Det er grunn til å tro at domstolene vil innta samme grunnholdning til de ulike nemnders praksis.

Dersom man ikke gis medhold i en nemda, blir det enda vanskeligere å få medhold i domstolen senere!

Norske statlige klagenemnder:

 • Abortklagenemnda

 • Abortnemnd

 • Advokatbevillingsnemnden

 • Bedriftsdemokratinemnda

 • Budsjettnemnda for jordbruket

 • Børsklagenemnden

 • Den antikvariske bygningsnemnd

 • Disiplinærnemnden for advokater

 • Diskrimineringsnemnda

 • Dyrevernnemnd

 • Energiklagenemnda

 • Erstatningsnemnda for voldsofre

 • Den etiske nemnda for patentsaker

 • Felles klagenemnd

 • Fjordfiskenemnda

 • Forsyningsnemnd

 • Frivillighetsregisternemnda

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout

 • Kabeltvistnemnda

 • Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

 • Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret

 • Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet

 • Klagenemnda for industrielle rettigheter

 • Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

 • Klagenemnda for miljøinformasjon

 • Klagenemnda for offentlige anskaffelser

 • Klagenemnda for petroleumsskatt

 • Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

 • Konkurranseklagenemnda

 • Kringkastingsnemnda

 • Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 • Lotterinemnda

 • Medieklagenemnda

 • Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

 • Mesterbrevnemnda

 • Partilovnemnda

 • Pasientskadenemnda

 • Personvernnemnda

 • Plantesortsnemnda

 • Rikslønnsnemnda

 • Skatteklagenemnda

 • Statens helsepersonellnemnd

 • Stiftelsesklagenemnda

 • Tariffnemnda

 • Tvisteløsningsnemnda for arbeidsmiljøloven

 • Utlendingsnemnda

 • Valgklagenemnda

 • Villreinnemnd
   

Klagebehandling til nemndene er gratis, og er noe man kan gjøre uten bistand fra advokat.

bottom of page