top of page
Roy Nordli i økonomiadvokat med tips om trakassering

ØKONOMIADVOKAT GIR GRATIS TIPS OM
TRAKASSERING OG DISKRIMINERING

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOVA

Likestillings- og diskrimineringslova (lov nr. 51/2017) vart sett i kraft 1. januar 2018. Lova erstatta fire lover:

 • lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering nr. 58/2013)

 • lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven nr. 59/2013)

 • lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet nr. 60/2013)

 • lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven nr. 61/2013)

 

Føremålet med likestillings- og diskrimineringslova er å fremja likestilling og hindra diskriminering, jf. likestillings- og diskrimineringslova § 1 fyrste ledd. Lova gjeld på alle samfunnsområde, jf. § 2, og er ufråvikeleg, jf. § 4.

Fra 1.juli 2021 fikk arbeidsmiljøloven en ny bestemmelse i §  2A hvor det fremgår at tvister for brudd på forbudet mot gjengjeldelse eller varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, kan bringes inn for Diskrimineringsnemnda. Diskriminineringsnemnda har myndighet til å tilkjenne oppreisning og erstatning, og er gratis for klager. 

KRAV OM OPPREISNING I ARBEIDSFORHOLD - ØKONOMISK TAP

 

Dersom du er utsatt for trakassering og ønsker å kreve oppreisning etc. i arbeidsforhold fra din arbeidsgiver, kan dette gjøres gratis, og online via portalen til Diskrimineringsnemnda. Du kan her også kreve erstatning for dokumenterte tap.

FORHOLD SOM KAN INNKLAGES TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA

Forskjellbehandling/trakassering/gjengjeldelse på bakgrunn av:

 • Kjønn

 • Graviditet

 • Permisjon ved fødsel eller adopsjon

 • Omsorgsoppgaver

 • Etnisitet

 • Religion

 • Livssyn

 • Funksjonsnedsettelse

 • Seksuell orientering

 • Kjønnsidentitet

 • Kjønnsuttrykk

 • Alder

 • Politisk syn

 • Medlemskap i fagforening

 • Seksuell trakassering

 • Universell utforming – fysisk

 • Universell utforming – IKT

 • Universell utforming – aktvitetsplikt

 • Individuell tilrettelegging for funksjonsnedsatte

 • Individuell tilrettelegging for gravide

 • Innhold i læremidler og undervisning

 • Lik lønn for arbeid av lik verdi

 • Arbeidstakers rettigheter ved foreldrepermisjon

 • Arbeidsgivers opplysningsplikt overfor arbeidssøker

 • Arbeidsgivers opplysningsplikt overfor arbeidstaker

 • Arbeidsgivers redegjørelsesplikt

 

LINK TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA

 

Du lese mer, og evt. registrere din klage og krav her.

bottom of page