top of page
Økonomiadvokat Roy Nordli informerer om rettshjelpsdekning

VILKÅR RETTSHJELPSDEKNING AV ØKONOMIADVOKAT

Vilkår for rettshjelpsdekning fremgår av den enkeltes forsikringsavtale, og kan variere i dekningsomfang.  

Dersom man er næringsdrivende, eks. innen transportpransjen, har mange forsikringstakere en god forsikringsdekning som dekker rettshjelp dersom uhellet først er ute.

GENERELLE VILKÅR FOR RETTSHJELP

 

 • ​Innbo: Dekker utgifter til juridisk bistand ved tvist som privatperson - i Norden.

 • Bygning (hus): Dekker utgifter til juridisk ved tvist som eier av forsikret eiendom, nevnt i forsikringsbeviset.

 • Reise: Dekker utgifter til juridisk bistand ved tvist som privatperson - utenfor Norden.

 • Motorvogn/elbil: Dekker utgifter til juridisk bistand ved tvist som personlig eier, rettmessig bruker eller fører

 • av forsikret motorvogn/elbil, nevnt i forsikringsbeviset.

 • Fritidsbåt: Dekker utgifter til juridisk bistand ved tvist som personlig eier, rettmessig bruker, eller fører av

 • forsikret fritidsbåt.

 

Ofte vil innboforsikringen i private tvistesaker dekke rettshjelp med inntil kr. 100.000,- dersom man ikke har en spesifikk forsikring som dekker rettshjelp. Dette er noe mange ikke er klar over, og ofte er ikke forsikringsselskapene gode til å informere sine kunder om dette.

HVA SOM OFTE DEKKES AV RETTSHJELPFORSIKRINGEN

​Dersom du er involvert i en tvist, dekker forsikringen som oftest utgifter til

 • advokat

 • Retten

 • sakkyndige oppnevnt av retten

 • Sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes inntil 10 prosent av sum for rettshjelp

 • Vitner til hovedforhandling og bevisopptak


Med tvist menes at et krav er framsatt og bestridt, helt eller delvis muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som tvist. Tvisten må ha oppstått i avtaleperioden, og høre inn under de alminnelige domstoler.

De generelle vilkårene har også en rekke unntak for rettshjelp, og ofte finner man unntak i forsikringsavtalen.

HVA SOM DET OFTE GJØRES UNNTAK FRA OG SOM STÅR MED "SMÅ SKRIFT" I FORSIKRINGSAVTALEN

VANLIGE UNNTAK MED SMÅ SKRIFT:

 • din jobb eller annen ervervsvirksomhet

 • separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om

 • omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske

 • fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt

 • skiftesaker

 • saker som bare gjelder tvangsfullbyrdelse. Likevel dekkes tvist i husleieforhold som gjelder din faste eiendom eller leilighet, som er forsikret.

 • inkassosak, vekselsak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling, dersom du er konkurs- eller skyldner

 • straffesak eller ulovlig handling fra din side. Likevel dekkes dine utgifter når du krever erstatning av den som er mistenkt, siktet eller saksøkt.
 • offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter fra søksmålstidspunkt når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet.

 • personskade, hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å dekke dine nødvendige utgifter til juridisk bistand

 • annen fast eiendom enn den bolig eller leilighet som er forsikret
 • salg av din bolig, og du har eierskifteforsikring på boligen eller eiendommen

 • tvist mellom sameiere. Likevel dekkes tvist mellom eiere i ulike eierseksjoner i samme sameie, eller andelseiere i samme borettslag.

 • som fører eller bruker av båt, vannscooter, motorvogn, arbeidsmaskin, som kan oppnå en hastighet over 10 km/t, når motorvogn eller fritidsbåt ikke er forsikret

 • luftfartøy. Likevel dekkes tvist som eier av modellfly/drone.

 • trav- eller galopphest
 • saksomkostninger fra tidligere rettsinstans(er) som du har blitt tilkjent, hvis saken etter en anke løses ved et forlik der du skal dekke egne omkostninger
 • ærekrenkelse, nettsjikane, trakassering og lignende
 • juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelse o.l. - herunder tvist
  hvor disse juridiske personer representerer deg
 • idømte saksomkostninger og rettsgebyr i ankeinstans. Tilkjente saksomkostninger
  går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når du kan godtgjøre at
  motparten ikke har økonomi til å betale.
 • saker hvor tvistegrunnlaget forelå før forsikringen trådte i kraft
 • tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndig  

Dersom uhellet først oppstår, er det om å gjøre å ha en best mulig forsikringsdekning. Hver enkelt bør selv undersøke hvilken rettshjelpsdekning man har, og hva det er gjort unntak for, slik at man vet hvilken dekning man har når uhellet først oppstår!

Det nytter ikke å melde skade til forsikringsselskapet for hjelp, og tenke at rolig nå hjelper forsikringsselskapet deg, dersom du ikke har rettshjelpsdekning, eller det er gjort unntak i forsikringsvilkårene!

SKAL DU SØKE OM RETTSHJELP FRA FORSIKRINGSSELSKAPET?

 

Dersom våre klienter skal søke om rettshjelpsdekning som forutsetning for advokatbistand, må rettshjelpsdekning alltid være avklart og innvilget før vi kan tilby advokatbistand til våre klienter da det vil være uetisk og i strid med de krav som forsikringsselskapene har overfor advokater som påtar seg oppdrat for å HJELPE deres kunder dersom det inngås avtaler på bristende forutsetninger, og vil i så fall kunne medføre kritikk og konflikt med forsikringsgiver i iettertid.

Økonomiadvokat kan bistå med å søke om rettshjelpsdekning for våre klienter, og dersom rettshjepsdekning innvilges vil medgått tid forutsettes dekket av forsikringsselskapet.

Dersom vi påtar oss å søke om rettshjelpsdekning, og dette blir avslått, vil vi ikke avkreve gebyr eller honorar for dette arbeidet. Dersom "klient" allikevel ønsker å inngå avtale om advokatbistand, uten forsikringsdekning, må dette tas opp med Økonomiadvokat som vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.

VIKTIG Å SJEKKE VILKÅRENE I FORSIKRINGEN FØR NOE SKJER

Mistet foten etter ulykken på elsparkesykkel: – Jeg skulle hatt forsikring

bottom of page