top of page
Økonomiadvokat Roy Nordli med gratis rådgivningstilbud

ØKONOMIADVOKAT GIR DEG OVERSIKT OVER OFFENTLIGE INSTANSER OG GRATIS RÅDGIVNINGSTILBUD

Advokat Roy Nordli har god erfaring med å henvise klienter til gratis rådgivningstilbud, og medfører at klientene kan spare tusenvis av kroner på å gjøre jobben selv, i stedet for å benytte seg av advokatbistand. Advokat Roy Nordli mener det er den enkeltes ansvar å selv å forsøke å løse saken selv, før man engasjerer advokat.

Dersom det offentlige er involvert i en sak hvor du har interesser i, kan man selv bestille kopi av alle saksdokumenter gratis og anonymt på https://einnsyn.no/

I mange offentlige instanser er det bare tillatt med skriftlig saksbehandling, eks. hos Sivilombudsmannen, og da er det vesentlig å få dokumentert sin sak, og få innsyn i hva andre an anført. Vi har også 49 ulike nemnder i Norge, som alle benytter seg utelukkende av skriftlig saksbehandling.

​​​​​

ARBEIDSRETT :


Arbeidstilsynet regionkontor Vestlandet
Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim
Telefon:815 48 222
Telefaks : 55 59 82 30
E-post:  post@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no
 
Arbeidstilsynet - Tilsynskontor Stavanger
Kontoret dekker kommunene Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Time, Klepp, Hå, Eigersund, Sokndal, Lund, Bjerkreim, Forsand, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy og Finnøy.
 
Besøksadresse : Breidablikkveien 3b, 2. etasje, Stavanger Telefon:815 48 222
Telefaks: 51 58 09 30
 
Arbeidstilsynet - Tilsynskontor Haugesund
Kontoret dekker kommunene Utsira, Karmøy, Haugesund, Bokn, Tysvær, Sveio, Etne, Vindafjord, Suldal, Sauda, Ølen, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad og Odda.
 
Besøksadresse : Ludolf Eides Gate 6, Haugesund Telefon:815 48 222
Telefaks: 52 72 63 99

Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Tvisteløsningsne mnda
Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78505
 
Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
NAV Klageinstans Oslo og Akershus
Postadresse: Postboks 7028 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 21 07 17 30
E-post: nav.klageoganke . osloogakershus@nav.no http://www  .nav.no/rettskiIdene/Rundskriv/ 147886.cms

LO Rogaland Fordrer medlemskap
Folkets Hus, Løkkeveien 22, 4008 Stavanger
Telefon: 5150 02 00
E-post: rogaland@lo.no www.lo.no
 
Fagforbundet
Fordrer medlemskap Boks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 23 06 40 00
Servicetorg telefon: 815 00 040
Telefaks: 23 06 40 01
E-post: servicetorget@fagforbundet.no www .fagforbundet.no

Handel og Kontor i Norge
Fordrer medlemskap
Youngsgt.11 , 0181 Oslo
Telefon: 23 06 11 80 og 23 06 10 50
Servicetelefon: 815 48 055
Telefaks: 23 06 12 06 www.handelogkontor.no

YS Fordrer medlemskap
Postboks 9232,0134 Oslo
Telefon: 21 01 36 00
Telefaks: 21 01 37 20 E-post: post@ys.no www.ys.no


BARN OG FAMILIE

 

Familievernkontoret i Egersund
Gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Kommuner: Bjerkreim, Eigersund, Hå, Klepp, Lund, Sokndal og Time.
 
Postadresse: Strandgaten 18, 4370 Egersund
Telefon: 51 46 11 80
Telefaks: 51 46 11 81
E-post: famil ievernkontoret.eqersund@buf etat. no www.kirkensfamilievern.no
 
Familievernkontoret i Haugesund
Gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Kommune: Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Utsira, Vindafjord og Ølen.

Postadresse: Postboks 388, 5501 Haugesund
Besøksadresse: Haraldsgt. 98
Telefon: 52 70 08 20
Telefaks: 52 70 08 29
E-post:  familievern kontoret. haugesund@bufetat.no www .kirkensfamilievern.no
 
Familievernkontoret i Stavanger
Gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Kommune: Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger og Strand.
 
Postadresse: Klubbgt. 5, 4013 Stavanger
Telefon: 51 53 81 50
Telefaks:51 53 81 51
E-post: fam.vern .stvg@bufetat.no www.fam-vern-stvg .no
 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland
Postboks 247, 4002 Stavanger
Telefon: 51 90 52 00
Telefaks: 51 90 52 99
E-post: stavanger@fyl kesnemnda .no

Barneombudet
Postboks 8889 Youngstorget, 0028 Oslo
Tlf:22 99 39 50 (voksne bes henvende seg skriftlig)
E-post  post@barneombudet.no www.barneombudet.no

Barnebortføring
www.barnebortføri ng.no
Kontakt Justisdepartementet eller Utenriksdepartementet i slike saker. I akutte tilfeller hvor et barn er i ferd med ulovlig og føres ut av landet må politiet kontaktes.
 
Justisdepartementet Sivilavdelingen
Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Telefon: 22 24 54 51
Telefaks:22 24 27 22
E-post: postmottak@jd .dep.no
 
Utenriksdepartementet
Serviceavdel ingen, seksjon for publikumstjenester og sikkerhet Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo
Telefon: 22 24 36 00
Telefaks: 22 24 95 80/81 E-post: post@mfa .no

 

BOLIG

Huseiernes landsforbund Fordrer medlemskap
Fred Olsensgt. 5, 0152 Oslo
Telefon: 22 47 75 00
Telefaks:22 41 19 90 http://www .huseierne.no
 
Leieboerforeningen  Fordrer medlemskap
Hausmannsgate 19, 0182 Oslo
Telefon: 23 15 74 00 E-post: lbf@lbf.no www .lbf.no
 
Norsk Hytteforbund Fordrer medlemskap
Arbinsgt 1,0253 Oslo
Telefon: 23 27 37 60
E-post: norges@hvtteforbund .no http://www.hvtteforbund .no


 

DISKRIMINERING


Likestillings og diskrimineringsombudet - LDO
Postboks 8048 Dep, 0031 Oslo
Telefon: 23 15 73 00
800 41 556 (grønt nummer)
E-post: post@ldo.no www.ldo.no
 
Organisasjonen  mot offentlig diskriminering {OMOD)
Kan kontaktes via e-post-tjeneste på www.omod.no
 
Antirasistisk senter • Råd og veiledningstjenesten
Postboks 244 Sentrum,0103 Oslo Telefon: 23 13 90 00
E-post: epost@antirasistisk-senter .no
www .antirasistisk-senter .no
 

DOMSTOLER


Stavanger tingrett
Kommuner: Stavanger, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy og Sola
 
Rettslokale: Bergelandsgata 10, 4012 Stavanger
Postboks 159, Sentrum, 4001 Stavanger
Telefon: 51 29 91 00
Telefaks: 51 59 41 00
E-post:  stavanger.tingrett@domstol.no http://www.domstol  .no/stavanger
 
Jæren tingrett
Kommuner: Forsand, Gjesdal, Sandnes, Hå, Klepp og Time
Rettslokale:Olav V plass 1 Postboks 92, 4306 Sandnes
Telefon: 52 00 46 00
Telefaks: 51 66 30 80
E-post: ja ren.tingrett@domstol .no http://www .domstol.no/jaren
 
Dalane tingrett
Kommuner: Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Sirdal
Rettslokale: Torget 2, 4370 Egersund
Postboks 413, 4379 Egersund
Telefon: 51 49 60 80
Telefaks: 51 49 60 89
E-post:  dalane.tingrett@domstol.no http://www.domstol  .no/dalane
 
Haugaland tingrett
Kommuner: Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sauda, Suldal, Bokn og Utsira
Rettslokale: Sørhauggt. 80 5228 Haugesund
Postboks 385, 5501 Haugesund
Telefon: 52 70 14 00
Telefaks: 52 70 14 01
E-post: haugaland.tingrett@domstol.no http://www.domstol.no/haugaland

 

ERSTATNINGS OG VEDERLAGSORDNINGER


Kontoret for voldsoffererstatning
Postboks 253, 9951 Vardø
Telefon: 78 98 95 00
Telefaks: 78 98 95 10
E-post: post@voldsoffererstatni ng.no www.voldsoffererstatni ng.no
 
Statens sivilrettsforvaltning
Behandler blant annet søknader om rettsferdsvederlag fra staten, søknader om erstatning etter strafforfølging, klagesaker etter lov om fri rettshjelp og er sekretariat for Erstatningsnemnda for voldsofre.
 
Postadresse: Postboks 8027 Dep., 0030 Oslo
Tlf: 22 99 13 25 (telefontid kl 10-14)
Telefaks: 22 99 13 26
E-post: post@sivilrett .no www.sivi lrett.no
 
Norsk pasientskadeerstatning

Postboks  3 St. Olavs  plass,0130 Oslo Telefon: 22 99 45 00
E-post: npepost@npe. no
www.npe. no
 
Pasientskadenemnda
Postboks 8960 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 99 36 30
Telefaks:22 99 36 36
E-post:  post@pasientskadenemnda.no  http://www.pasientskadenemnda.no

 

FORBRUKERSAKER


Forbrukerombudet
Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo
Telefon:23 400 600 E-post: via nettside
www . forbrukerom budet.no
 
Forbrukerrådet
Østervåg 7, 4006 Stavanger
Telefon: 03737

http://forbrukerportalen.no
 
Forbrukerklagenemnder
Det finnes i alt 22 forbrukerklagenemnder. Behandlingen er gratis og gjelder alle forbrukere. Mer informasjon om den enkelte nemnd kan finnes på www.forbrukerportalen.no/Emner/klagenemnder
 
Merk bestemmelsene om fristavbrytelse i foreldelsesloven,se særlig foreldelsesloven § 16.

 • Finansklagenemnda (sammenslåing av bankklagenemnda og forsikringsklagenemnda.)

 • Bilklagenemnda

 • Boligtvistnemnda

 • Brukerklagenemnda

 • Disiplinærnemnda for advokatvirksomhet

 • Disiplinærsystemet for advokater

 • E-nemnda

 • Elklagenemnda

 • Inkassoklagenemnda

 • Klagenemnda for bilutleie

 • Klagenemnda for gravferdstjenester

 • Klagenemnda for miljøinformasjon

 • Klagenemnda for rutefly

 • Klagenemnda for teletorgtjenester

 • Klagenemnda for vask og rens

 • Parkeringsklagenemnda

 • Reklamasjonsnem nda for Eiendomsmeglingstjenester

 • Reklamasjonsnemnda for elektriske apparater

 • Reklamasjonsnemnda for fotografiarbeider

 • Reklamasjonsnemnda for pakkereiser

 • Reklamasjonsnemnda for takstmenn

 

 

FYLKESMANNEN


Fylkesmannen i Rogaland
Besøksadresse: Statens Hus, Lagårdsveien 44, Stavanger Postadresse: Postboks 59, 4001 Stavanger
Telefon: 51 56 87 00
Telefaks : 51 56 88 11
E-post: postmottak@fmro.no Åpningstider: 08:00 - 15:30 www .fylkesmannen.no


 

GJELD


Gjeldsoffer-Alliansen  (GOA)
Pilestredet 17, 0164 Oslo
Telefon: 22 20 64 10
Åpent: 09.00-17.00
www.gjeldsoffer-alliansen.no


 

HELSERETT


Pasientombudet  Stavanger
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Telefon: 95 33 50 50
E-post:   rogaland@pasientogbrukerombudet.no www.pasientombudet.no
 
Familienettet
Nettsted for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemming, psykiske vansker eller kronisk sykdom.
Familienettet er en kanal til informasjon om rettigheter, tilbud og aktiviteter, samt for å finne
frem til ulike brukerorganisasjoner .
www.fam ilienettet.no
 
FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
FFOs rettighetssenter  er et rådgivnings- og kompetansesenter  i rettighetsspørsmål  som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Senteret har tillatelse til å drive rettshjelpvirksomhet.  Senterets rådgivere erjurister  med erfaring innen velferdsrettens område, og de besvarer og registrerer henvendelser  fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende  og andre.
 
Adresse: Mariboesgate 13, 0183 Oslo
Tlf FFO: 815 56 940
E-post: info@ffo.no
 
FFOs Rettighetssenter

Tlf: 96 62 27 60
E-post:  rettighetssenteret@ffo.no http://ffo.no/no/Rettighetssenteret
 
Pasientskadeerstatni ng, se Erstatnings- og vederlagsordninger


 

KONFLIKTRÅD


Konfliktrådet i Sør-Rogaland
Konfliktrådet i Sør-Rogaland tilbyr megling i følgende kommuner: Sola, Randaberg, Kvitsøy, Stavanger, Finnøy, Rennesøy, Hjelmeland, Strand ,Forsand,Sandnes, Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Sokndal, Lund og Sirdal.
 
Besøksadresse: Lagårdsveien 6,4010 Stavanger
Postadresse: Postboks 240, 4001 Stavanger
Telefon: 22 03 25 53
E-post:  sor-rogaland@konfliktraadet.no www.konfliktraadet.no
 
Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland
Konfliktrådet tilbyr megling i følgende kommuner: Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Utsira, Sauda, Suldal, Etne, Sveio, Bømlo, Stord og Fitjar.
 
Besøksadresse : Smedasundet 50, 5528 Haugesund
Postadresse : Postboks 278, 5501 Haugesund
Telefon: 52 71 88 11
E-post: haugalandogsunnhordland@konfliktraadet.no www.konfl iktraadet.no
 

 

KRIMINALITETSOFRE


Rådgivningskontoret  for  kriminalitetsofre
Kommuner som tilhører Haugaland og Sunnhordland politidistrikt:
Politihuset i Haugesund, Smedasundet 50 (5. etg) Postboks 278, 5501 Haugesund
Telefon: 78 98 96 20
E-post: rkk.haugalandsunnhordland@kriminalitetsofre.no http://kriminalitetsofre.no
 
Kommuner som tilhører Rogaland politidistrikt: Besøksadresse : Lagårdsveien 91, Stavanger Postboks 240 , 4001 Stavanger
Telefon: 78 98 96 15
E-post: rkk.rogaland@kriminalitetsofre.no http://kriminalitetsofre .no
 
Støttetelefonen for kriminalitetsofre
Telefonen er betjent alle dager mellom klokken 10.00 og 20.00. Det er gratis å ringe, men ikke fra mobiltelefon.
 
Telefon: 800 40 008 http://stottetelefon .no

Voldsoffererstatning og rettferdsvederlag, se Erstatnings- og veder lagsordninger

KRIMINALOMSORG


Kriminalomsorgen region  sørvest
Besøkadresse: Gjesdalvn. 34, Sandnes Postadresse: Postboks 674,4305 Sandnes
Telefon: 51 97 39 00
Telefaks: 51 97 39 01
E-post: sorvest@kriminalomsorg.no www.kriminalomsorgen.no
 
Foreningen for fangers pårørende Postboks 6710, St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 11 41 30
E-post: post@ffp.no www.ffp.no 

 

KRISESENTRE OG DIXI SENTER

 
Krisesenteret i Stavanger
Postboks 503 Sentrum, 4003 Stavanger
Telefon: 51 53 06 23
Telefaks: 51 52 07 99
E-post: kontakt@stavanger -krisesenter .no, monica@stavanger-krisesenter.no Internett:www.stavanger-krisesenter.no
 
Krisesenteret for kvinner i Odda og omland
Postboks 1,5751 Odda
Telefon: 53 64 11 11
Telefaks: 53 64 11 31
 
Haugesund   krisesenter Postboks 495, 5501 Haugesund
Telefon: 52 72 98 84
Telefaks: 52 72 53 86
E-post:  maylise@haugesundkrisesenter .no Internett: www.haugesundkrisesenter .com

DIXI Ressurssenter Stavanger
Ressurssenter  for voldtatte og pårørende. Tilbudet gjelder for kvinner og menn.
 
Besøksadresse : Madlaveien 13,2.etg. Postadresse: 4008 Stavanger
Tlf/ Faks: 51 52 03 60
Mobil: 951 01 804 I 915 25 011
E-post: dixistavanger@hotmai l.com Internett: www.dixi.no
 

 

SIVILOMBUDSMANNEN

 

Sivilombudsmannen
Postboks 3 Sentrum,0101 Oslo
Telefon: 22 82 85 00
800 800 39 (grønt nummer)
E-post:  postmottak@sivilombudsmannen .no www.sivilombudsmannen.no
 

SKATT


Skatt Vest
Postboks 8103, 4068 Stavanger
Gratisnummer: 800 80 000 (Egne satser gjelder for mobiltelefon)
www .skatteetaten.no
 
Skatteklagenemnda
Det skal være en skatteklagenemnd for hvert av landets fem skattekontorer . Skattekontoret har sekretariatsfunksjon, og saksforbereder vedtak som skal avgjøres av nemnda.
 
 

STUDENTRETTSHJELPSTILTAK

 
Juss-Buss
Arbinsgate 7
0253 Oslo
Telefon: 22 84 29 00
Telefaks: 22 84 29 01 http://www .jussbuss .no
 
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Arbinsgate 7
0253 Oslo
Telefon:22 84 29 50
E-post: jurk-postmottak@jus .uio.no www.jurk .no
 
Jussformidlingen i Bergen
Sydneshaugen 1O 5007 Bergen
Telefon: 55 58 96 00
Telefaks: 55 58 96 06
E-post: post@jussformidlingen.no http://www.jussformi  dlinqen.no
 
Jusshjelpa i Nord Norge Universitetet i Tromsø

Breivika senter
9037 Tromsø
Telefon: 77 64 45 59
Telefaks: 77 64 65 65
E-post:  postmottak@jussh jelpa.uit.no http://www.jussh jelpa.no
 
Jushjelpa i Midt-Norge
Besøksadresse: Sverresgt 12 Postadresse:Jusshjelpa v/HIST avd. Teknologi 7400 Trondheim
Telefon: 73 51 52 50
Telefaks: 73 52 72 80
E-post:  jushjelpa@jushjelpa.no  http://www. jushjel pa.no
 
 

TRYGD OG SOSIAL


NAV Klageinstans Vest
Postboks 6245 Bedriftssenter
5893 Bergen
Telefon: 21 07 17 30
Telefaks: 53 04 02 29
E-post: nav.klageoganke .vest@nav. no http://www.nav.no/Om+NAV/Kontakt+oss/Enheter   /805321656.cms
 
Trygderetten
Postboks 8022 Dep., 0030 Oslo
Telefon: 23 15 95 50
Telefaks: 23 15 96 00
E-post: trygderetten@trygderetten .no www .trygderetten.no
 
DUS - Den Uavhengige Sosialrådgivningen i Stavanger (studenttiltak):
DUS er et studentdrevet, frittstående sosialrådgivningskontor  ved Institutt for sosialfag i Stavanger, som arbeider for kvalitetssikring gjennom fagkva/ifisert  veiledning fra sosionomer, jurister  og barnevernspedagoger  ved Universitetet i Stavanger.
 
Besøksadresse : Verksgaten 31, 4013 Stavanger
Postadresse: Postboks 753, 4004 Stavanger
Telefon: 51 55 36 26
E-post: stavanger@dusnorge.no
http://www.ux.uis.no/stavanger .dusnorge .no
 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, se Barn og familie

 

UTLENDINGSRETT


​UDI - Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo
Opplysningstjenesten - telefon: 23 35 16 00 (svarer på spørsmål fra søkere og andre om regelverk og saksbehandling. Her får en informasjon om hvordan en skal søke, om saksbehandlingstider og om saken er ferdig behandlet).
Opplysningstjenesten: ots@udi.no
 
Sentralbord: 23 35 15 00 (generelle henvendelser)
Generelle henvendelser : udi@udi.no www .udi.no

UNE - Utlendingsnemnda
Publikumstjenesten har åpent mandag: 11:30 - 14:30, tirsdag-fredag: 12:00 - 14:00. Ved henvendelser til publikumstjenesten er det viktig å ha OVF-nummeret tilgjengelig.
 
Utlendingsnemnda , postboks 8165 dep., 0034 Oslo Telefon: 21 08 50 00
Telefaks: 21 08 50 01
E-post: postmottak@une .no www .une.no

NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere
Postboks 8893 Youngstorget , 0028 Oslo
Telefon: 22 36 56 60
Telefaks: 22 36 56 61
E-post: noas@noas.org www .noas.no

 

bottom of page