top of page

GDPR styrker personvernet. Hva betyr det for den gamle strømmåleren? Økonomiadvokat kommenterer.

GDPR styrker personvernet, men hvilken betydning har GDPR i forhold til den gamle strømmåleren? Økonomiadvokat kommenterer.


AMS er betegnelsen på et nytt system som gradvis innføres i norske husholdninger fram mot 2019. Ordningen innebærer at det monteres ”smart måler” som registrerer strømforbruket på timesbasis, og sender informasjon om forbruket til nettselskapet

Styrker GDPR personvernet for deg som vil ha tilbake den gamle strømmåleren?
Styrker GDPR personvernet overfor nettleverandøren?

​​​​Nettselskapene har ansvar for registrering og innsamling av alle måleverdier fra strømkundene. De nye bestemmelsene om AMS stiller som krav at kraftleverandører og andre tjenesteleverandører skal gis tilgang til å uveksle informasjon med alle strømkundene gjennom AMS-utstyret som skal installeres.

AMS vil gi høyere strømregning ifølge NVE - innfører effekttariff


Bruker du ekstra mye strøm i perioder kan du få høyere regning, slik som når du går over grensen for mobildata. Det foreslår NVE.

Den økonomiske effekten av effekttariff, eller ved å styre strømprisene ved bruk av AMS fikk bl.a. en hytteeier erfare;  Betalte 500 kroner i strøm for én natt på hytta

NVE planlegger å innføre en type «rushtidsavgift» på strømregningen fra 2021, som gir en ekstra smell på regningen for dem som bruker mye effekt samtidig.

Dette kalles «effekttariff», og denne skal gi ekstra høy regning hvis du for eksempel bruker induksjonsovnen samtidig med vaskemaskinen, varmtvannsberederen og elbilladeren, samtidig med at det er høyt forbruk i kraftnettet.Målet er å unngå altfor store topper i det totale strømforbruket, særlig morgen og kveld.

Artikkelen stod her, men er blitt fjernet av NVE:

AMS forskriften stiller funksjonskrav om at den skal kunne sende elektronisk måleravlesning hvert 15.minutt. Forskriften krever videre at det skal være mulig å sende informasjon om priser og strømforbruk via strømmåleren til den enkelte kunde.

AMS gir følgelig nettselskapene anledning til å overvåke norske husholdninger 24/7 mht. adferd som er knyttet opp mot strømforbruk, og kan derved lagre disse personopplysningene i deres databaser. Som igjen kan være gjenstand for å sende strømkundene nye tilbud på nye produkter, eller de kan selge opplysningene til kraftverk leverandører fra Tyskland som ønsker å selge strøm til norske husholdningskunder når kulden setter inn, og forbruket er på topp!

Er AMS påbudet i strid med personvernet etter GDPR Forordningen?

For å ta stilling til dette spørsmålet skal vi under gjennomgå en del viktige momenter som må hensyntas i en slik vurdering.

Hva er Personvern?

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personvernet er i dag lovregulert i:

  • Art. 8 Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)

  • Art. 12 FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

  • § 102 i Grunnloven

Fra 25.mai 2018 får vi ny lov om personvern gjennom vedtakelse av GDPR-Forordningen.

EUs forordning for personvern medfører nye regler for personvern i Norge. Av forordningen fremgår klart av fortale nr. 1 og 2 at vern av personvernet står helst sentralt:    

Vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger er en grunnleggende rettighet.


I artikkel 8 nr. 1 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter (heretter kalt «pakten») og i artikkel 16 nr. 1 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) er det fastsatt at enhver person har rett til vern av personopplysninger om vedkommende selv.

2) Prinsippene og reglene for vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger som gjelder dem selv, bør, uavhengig av nevnte personers statsborgerskap eller bosted, respektere deres grunnleggende rettigheter og friheter, særlig retten til vern av personopplysninger

AMS forskriften trådte i kraft i 1999, men har ikke noe kapittel om personvern iht. EMK art.8, Art 12 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter eller Grunnloven § 102.

Monitorering av adferd ved bruk av AMS omfattes av GDPR Forordningen:

AMS innebærer at nettselskapet samler inn og analyserer brukeradferd med hensyn til elektrisitet og når på døgnet man bruker elektrisitet. Det skjer derved en monitorering av adferd, som nå blir lovregulert fra 25.mai 2018 når GDPR Forordningen blir norsk lov.

Fra GDPR Forordningen artikkel 3, nr. 2 bokstav b, fremgår at den omfatter monitorering:  

Denne forordning får anvendelse på behandling av personopplysninger om registrerte som befinner seg i Unionen, og som utføres av en behandlingsansvarlig eller databehandler som ikke er etablert i Unionen, dersom behandlingen er knyttet til

a) tilbud av varer eller tjenester til slike registrerte i Unionen, uavhengig av om det kreves betaling fra den registrerte eller ikke, eller b) monitorering av deres atferd, i den grad deres atferd finner sted i Unionen.

Profilering ved bruk av AMS omfattes av GDPR Forordningen:

Av GDPR Forordningen fremgår av Art.4 fremgår at med ”profilering” menes

enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som innebærer å bruke personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi aspekter som gjelder nevnte fysiske persons arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser,

Formålet med AMS, slik det fremgår av informasjon fra nettselskapene, er bl.a. profilering og monitorering. iht. ovennevnte definisjon, og er nærmere definert i GDPR Forordningen, artikkel nr. 24:

For å fastslå om en behandlingsaktivitet kan anses som monitorering av de registrertes atferd bør det bringes på det rene om det skjer sporing av fysiske personer på internett, herunder en mulig påfølgende bruk av teknikker for behandling av personopplysninger som innebærer profilering av en fysisk person, særlig med det formål å treffe avgjørelser om vedkommende eller analysere eller forutsi vedkommendes personlige preferanser, atferd eller holdninger.

Automatiserte Strømmålere (AMS) gir nettopp nettselskapene en mulighet for å analysere eller forutsi den enkeltes adferd eller holdninger mht. strømforbruk og livsmønster, og er følgelig omfattet av ny personvernlov som gir alle norske strømkunder et nytt personvern.

Krav til risikovurdering av behandling med bruk av AMS fra 25.mai 2018:

Av GDPR Forordningen fremgår at nettselskapene fra og med 25.mai 2018 plikter å gjennomføre en risikovurdering. Fra artikkel 35 nr. 3 a) hitsettes;

En vurdering av personvernkonsekvenser som nevnt i nr. 1 skal særlig være nødvendig i følgende tilfeller:

a) en systematisk og omfattende vurdering av personlige aspekter ved fysiske personer som er basert på automatisert behandling, herunder profilering, og som danner grunnlag for avgjørelser som har rettsvirkning for den fysiske personen eller på lignende måte i betydelig grad påvirker den fysiske personen,

Dette er en konsekvensvurdering som strømkunden kan kreve fremlagt fra det tidspunkt hvor GDPR Forordningen blir norsk lov.

Krav til skriftlig samtykke fra 25.mai 2018 om bruk av AMS:

I tillegg fremgår av GDPR Forordningen at nettselskapet må ha rettslig grunnlag for å kunne behandle personopplysninger jf. GDPR Forordningen Artikkel 6. Et slikt rettslig grunnlag er iht. artikkel 6 nr. 1 bokstav a) at man har gitt skriftlig samtykke.

Kravet innebærer at alle nettselskap i Norge må innhente nytt samtykke for å kunne bruke AMS boksene som allerede har blitt installert i norske hjem, samt innhente samtykke for AMS bokser som skal utplasseres frem til 2019.

Rett til å trekke tilbake samtykke fra 25.mai 2018 om bruk av AMS:

Dersom nettselskapene ikke innhenter nytt samtykke for å behandle personopplysninger vedrørende AMS bokser som sender elektronisk 24/7 til netteier, vil strømkunden fra og med 25.mai 2018 ha rett til å trekke tilbake sitt samtykke om AMS og derved automatisert behandling av personopplysninger.

Retten til å trekke samtykke til behandling av personopplysninger ved bruk av AMS fremgår av GDPR Forordningen Artikkel 7 nr. 3:

Den registrerte skal ha rett til å trekke tilbake sitt samtykke til enhver tid. Dersom samtykket trekkes tilbake, skal det ikke påvirke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det trekkes tilbake.
Før det gis samtykke, skal den registrerte opplyses om dette.
Det skal være like enkelt å trekke tilbake som å gi samtykke.

Av ovennevnte følger at nettselskapet vil være ansvarlig for å tilrettelegge det slik at du kan trekke tilbake ditt samtykke til AMS. Dette kan du kontakte din nettlevernadør om direkte.

Oppsummering av ny personvernlovgivning mht. AMS:

Fra og med 25.mai 2018 må alle nettselskap ha innhentet nytt samtykke til bruk av AMS dersom disse automatisk avleser strømforbruk regelmessig, slik de brukes i dag.

Dersom ikke nettselskapene innhenter et slikt samtykke fra nettkunden, og heller ikke innhenter samtykke fra nye nettkunder som får installert AMS, er det spørsmål om AMS vil være lovlig uten innhenting av slikt samtykke.

Motstand mot AMS er stor i Norge. Vi er det eneste landet i EU som har innført AMS, og mange har gitt klart uttrykk for at AMS er i strid med grunnleggende rettigheter til privatliv og den enkeltes personvern.

I tillegg har mange gitt klart uttrykk for at AMS også kan gi helsemessige konsekvenser, i tillegg til at det skjer en systematisk overvåking.

​​​Med innføring av GDPR Personvernforordningen styrkes følgelig strømkundenes rettigheter, men det betyr ikke at dine rettigheter ivaretas av myndighetene!


Rettigheter er noe hver enkeltperson må ivareta for sin egen helse og Personvern.

​Når GDPR Forordningen har trådt i kraft, den 25.mai 2018, kan du med hjemmel i den nye personvernloven trekke tilbake ditt samtykke om bruk av AMS. Det innebærer at nettselskapet må ta stilling til krav om å deaktivere kortet som sender statistikk over daglig forbruk til nettselskapet, og installere manuell måler.

Gruppesøksmål mot nettselskaper som nekter å akseptere personvernet:

Dersom nettselskapet ikke respekterer ditt ønske om rett til personvern og rett til å si nei til AMS boks i ditt hjem, er eneste alternativet å bringe spørsmålet inn for norske domstoler.

Adgangen til å bringe spørsmål om brudd på GDPR og bruk av AMS inn for norske domstoler, er nærmere regulert i GDPR Forordningen, artikkel 77, hvor det fremgår at:

1. Uten at det berører annen tilgjengelig administrativ eller ikke-rettslig prøving, herunder retten til å klage til en tilsynsmyndighet i henhold til artikkel 77, skal enhver registrert ha rett til et effektivt rettsmiddel dersom vedkommende anser at vedkommendes rettigheter i henhold til denne forordning er krenket som følge av at vedkommendes personopplysninger er blitt behandlet på en måte som ikke er i samsvar med denne forordning.
2. En sak mot en behandlingsansvarlig eller databehandler skal bringes inn for domstolene i medlemsstaten der den behandlingsansvarlige eller databehandleren er etablert. Alternativt kan en slik sak bringes inn for domstolene i medlemsstaten der den registrerte til vanlig er bosatt, med mindre den behandlingsansvarlige eller databehandleren er en offentlig myndighet som handler innenfor rammen av sin offentlige myndighet.

Mange tar kontakt med spørsmål om de kan nekte AMS før GDPR er trådt i kraft. Det kan i praksis få konsekvenser dersom man nekter ref. artikkel i NRK:

Nettselskapenes omdømme er også blitt redusert etter innføring av AMS, og er nå villige til å be myndighetene om hjelp til å få installert AMS.

Heldigvis er det de samme myndighetene som plikter å håndheve GDPR regelverket, hvor det nettopp stilles krav for vern av personvernet.

Hva kan du gjøre?


Det kan sendes et brev til nettselskapet med hvor du krever en AMS strømmåler som fungerer som den "gamle" strømmåleren, uten automatisk avlesning.  I tillegg kan du be om informasjon om hvordan du kan koble deg til AMS-måleren selv.


Artikklen er skrevet av Økonomiadvokat, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Kommentare


bottom of page