top of page

Aksjonær som lånte ut privatbil til eget AS fikk skattesmell. Økonomiadvokat kommenterer.

Saken ble behandlet i Skatteklagenemnda i 2018, og gir presedens på hva man kan utgiftsføre i leie av egen privatbil som disponeres gratis for arbeidsgiver.

Det vil være ulønnsomt etter dette å leie privat bil til eget aksjeselskap. Økonomiadvokat kommenterer.

Skatteetaten har prinsippielt fastslått hva som kan utgiftsføres i AS mht bruk av privat bil. Økonomiadvokat kommenterer.
Utleie av privatbil til eget AS gav skattesmell privat.

Det var ikke registrert noen bil på aksjeselskapet, da denne var en varebil som var eid av hovedaksjonær privat.


Det er ikke uvanlig at personlig eiere leier ut privatbilen til eget firma.

Om faktum skriver Skattekontoret:


Det er ikke registrert noen biler på selskapet.
Det er sannsynlig at det er benyttet en [...] varebil, som C eier privat.
Skatteoppkreverkontoret har summert bensin kostnader som er belastet driftskontoen med hhv. kr 196 242,41 i 2014, og kr 93 477,64 i 2015.
De fleste bensinutgiftene anses som reelle i forhold til formålet og driftsinntektene.
Driftsutgiftene til bil derimot anses å være private, da selskapet ikke eier noen biler.
Skatteoppkreverkontoret foreslår at det beregnes en kostnad for selskapet, for leie av den nevnte bilen, til kr 3 000 per måned.
Dette utgjør kr 36 000 for 2014.
I 2015 var det kun drift i 9 måneder, og leiekostnaden blir da kr 27 000.
Ut i fra ovennevnte vurderinger foreslår skatteoppkreverkontoret at bankoverføringene til B skal behandles som lønn på C.
I tillegg foreslås at alle kontante uttak, utgifter på bil og andre belastninger på driftskontoen av privat karakter, skal behandles som lønn til C.
Til fradrag kommer beregnede leieutgifter for bruk av privat bil.

Endringsforslag lønnsinnberetning 2014

  • driftstgifter til bil kr 73 771

  • Leieutgifter bil (kr 3000 x 12 mnd) – kr 36 000


Endringsforslag lønnsinnberetning 2015 (9 mnd)

  • driftsutgifter til bil kr 63 833

  • Leieutgifter bil (kr 3000 x 9 mnd) – kr 27 000

Eieren ble skattelagt for alle driftsutgifter utover kr 3.000,- pr. måned. Driftsutgifter er service, forsikringer, reparasjoner etc.

Skatteyter var uenig, og anførte bl.a. at:

Vedrørende leiekostnaden for bil - den leien skattekontoret har skjønnsmessig fastsatt, synes og å være i laveste sjiktet, dette begrunner jeg ved å snu det hele litt rundt ved å stille spørsmålet:
Hadde det blitt godtatt at jeg som privatperson leiet tilsvarende bil for tilsvarende formål og periode for samme pris? Når jeg selv stod som hovedeier av selskapet?
Her tror jeg summen må vurderes om igjen og i hvert fall settes til 5000 i mnd. Dette medfører ett fratrekk på kr. 24.000 for inntekten i 2014 og 18,000 i fratrekk for inntekten i 2015

Skatteklagenemnda kom til samme resultat som kemneren:

Klagens punkt 2 Leiekostnaden for bil:


Skatteoppkreveren har ved gjennomgang av selskapets driftskonto funnet at den er belastet med kr 196 242 for 2014 og kr 93 477 for 2015 som gjelder bensinkostnader.


Selskapet hadde ingen egen bil, og kostnadene antas således å være knyttet til bruk av skattyters privateide bil, slik Skatteoppkreveren har lagt til grunn.


I skattekontorets vedtak er alle bensinutgiftene holdt utenfor ved vurdering av hva som må anses å være privatutgifter dekket av selskapet.


Imidlertid er det lagt til grunn at andre påviste utgifter til bilhold, kr 73 771 for 2014 og kr 63 833 for 2015, må anses som dekning av private utgifter til bilhold, bortsett fra en beregnet «månedsleie» på kr 3 000 til dekning av selskapets antatte andel av slike utgifter


....Skattekontoret har ingen øvrige bemerkninger til skattyters anførsler når det gjelder de beregnede leiekostnadene – de er trukket ut til skattyters fordel i det som skattekontoret i foregående punkt har vurdert som et svært rimelig anslag over private bilkostnader som anses dekket av selskapet


Vår Kommentar:

Skatteoppkreverkontoret sitt forslag om at det ble beregnet en kostnad for selskapet, for leie av den nevnte varebilen bilen, til kr 3 000 per måned, ble også lagt til grunn av Skatteklagenemnda.

Det var for året 2014 bensinutgifter med kr. 196.242. Forutsatt et forbruk på en varebil på 1 liter pr. mil, og bensinkostnader i gj.snitt på kr. 12 pr. liter, gir det en kjørt distanse på 16.300 km.

Ved å benytte https://www.smartepenger.no/kalkulatorer, kan vi anta at prisfallet på en varebil som benyttes nærmere 20 000 km. pr. år er ca. kr. 30.000,- pr. år.


Det betyr at dersom man velger å bruke en privat bil i næringsvirksomhet så må man regne med ikke å få utgiftsført utgifter til dekk, forsikring, årsavgift, vedlikehold, servicer,reperasjoner, renter evt. leasing. etc. som her utgjorde ca. kr. 65 000,- i gj.snitt over 2 år.
Man må da påregne å dekke kr. 29.000,- av egne midler. For en bil som benyttes av arbeidsgiver.


Konsekvens av Skatteklagenemndas avgjørelse blir videre:


Dersom man har driftskostnader og verditap på eks. kr. 100.000,- eller mer, kan man følgelig ut i fra forvaltningspraksis fra Skatteklagenemnda ikke påregne å kunne motta mer enn kr. 36.000,- i leie av privatbil uten å betale skatt.
Tapet ved å leie ut bil til eget AS ut i fra ovennevnte forutsetninger, vil medføre at man må dekke ca 2/3 del av kostnadenene privat.
Det er følgelig mange penger å spare ved å overdra bilen til aksjeselskapet fremfor å gjøre som skatteyter her hadde gjort, med å la bilen være eid privat og så leie ut til aksjeselskapet.

Trenger du mer opplysninger eller er i tvil om din situasjon, så kan du alltids kontakte din regnskapsfører.


Lykke til med bilkjøpet!

ps: Husk at ved omregistrering av bil påløper omregistreringsavgift.....

Comments


bottom of page