top of page

Kredittvurdering kan være ulovlig om det blir avdekket. Økonomiadvokat kommenterer.

Den nye kredittopplysningsloven med forskrift trådte i kraft 1. juli 2022. Samtidig ble overgangsbestemmelsene om behandling av personopplysninger opphevet. Den nye kredittopplysningsloven erstatter den tidligere konsesjonsordningen. Nå kan de som blir kredittsjekket ulovlig anmelde dette til Datatilsynet. Økonomiadvokat kommenterer saken.


Økonomiadvokat kommenterer ny kredittopplysningslov

Advokat Roy Nordli kommenterer nye regler om kredittsjekk som også gjelder inkassoselskaper
Datatilsynet regulerer ulovlig kredittsjekk ifm. inkasso mv

Før du ramser opp tipsene nedenfor, kan du legge til en avsluttende setning som oppsummerer avsnittet ditt eller gir en jevn overgang til listen din.


Datatilsynet vil ikke lenger forhåndsgodkjenne kredittopplysninger


Den nye ordningen erstatter den tidligere konsesjonsordningen. For Datatilsynet innebærer endringen at de nå skal kontrollere etterlevelse av regelverket gjennom tilsyn i stedet for å forhåndsgodkjenne behandlinger gjennom konsesjonssøknader.


Datatilsynet får derved rett til å utstede gebyrer ved brudd, noe de ikke tidligere har hatt rett til å gjøre.Viktig endring for nær 30 000 enkeltpersonforetak i Norge


Opplysninger om fysiske personer omfatter følgende grunndata:


  1. .navn

  2. folkeregistrert adresse og eventuell sekundæradresse

  3. telefonnummer registrert hos offentlig tilgjengelig opplysningstjeneste

  4. øvrige kontaktopplysninger etter samtykke fra den registrerte

  5. fødselsnummer

  6. d-.nummer

  7. status om fysiske personer angitt i Folkeregisteret

  8. organisasjonsnummer for enkeltpersonforetak den fysiske person er innehaver av

  9. offentlig tilgjengelige grunndata om enkeltpersonforetak, jf. enhetsregisterloven § 5 og § 6.te."


Enkeltpersonforetak behandles som personopplysinger til privatpersoner, og innebærer rett til å klage til Datatilsynet på uberettiget kredittsjekk.

Definisjon på kredittvurdering


En kredittvurdering vil si at en virksomhet bestiller kredittopplysninger om deg fra et kredittopplysningsbyrå.


For eksempel vil banken som oftest kredittvurdere deg før den gir deg kredittkort eller innvilger et lån. Har du betalingsanmerkninger, for lav inntekt eller for stort lån (eller en kombinasjon av disse), vil du risikere at du vil få høyere rente på lånet eller at det ikke vil bli innvilget.Kredittvurdering må ha et gyldig grunnlag


Det finnes flere ulike rettslige grunnlag i personvernforordningen.


For kredittvurdering er interesseavveining det mest aktuelle rettslige grunnlaget.


Denne bestemmelsen sier at man bare kan gjennomføre en kredittvurering dersom

dette er nødvendig for å oppfylle en berettiget interesse og at denne berettigede interessen overstiger hensynet til ditt personvern.

Har noen kredittvurdert deg uten at dette er for å oppfylle en berettiget interesse`


Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker deres personvern.


Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende en skriftlig klage til Datatilsynet. Les mer her.Ulovlig kredittvurdering koster fra kr 50 000 og oppover


Sak 1: Gebyr kr. 75.000 - kredittvurdering ifm. at ansatt søkte opp enkeltmannsforetak


Personvernforordninga (GDPR) krev at all behandling av personopplysningar har eit rettsleg grunnlag. Når ei verksemd hentar inn ei kredittvurdering, samlar den inn detaljar om enkeltpersonens privatøkonomi.


Ei kredittvurdering er eit resultat av personopplysningar frå mange ulike kjelder. I visse tilfelle vil den anslå kor truleg det er at ein person vil kunne betale for seg, og vise eventuelle betalingsmerknader, gjeldsgrad og om vedkomande har pantstilt noko.

I denne saka var føremålet med kredittvurderinga privat og heilt utanfor verksemdas forretningsområde. Datatilsynet ser alvorleg på denne typen overtramp, og reagerer normalt med gebyr.


Sak 2: Gebyr kr. 50.000 - kredittvurdering ifm. vurdering av erstatningskrav


Bakgrunnen for gebyret er en klage fra en privatperson som var blitt kredittvurdert uten noe form for kundeforhold eller annen tilknytning til Etterforsker1.


I denne saken utførte konsulentfirma kredittvurderingen på vegne av en kunde som mente å ha et erstatningskrav mot klager.

Den ansvarlige oppga at formålet med kredittvurderingen var å gjennomføre avtalen med sin kunde og undersøke klagers økonomiske situasjon for å vurdere eventuelle rettslige skritt.Er kredittsjekk fra inkassobyråer lovlig?


Mange har opplevd at inkassobyråer foretar en kredittsjekk, men uten at man egentlig vet hva formålet har vært. Dette kan man ikke gjøre uten risiko for gebyr lenger.


Det er heller ikke slik at alle inkassobyråer har berettiget interesse til å foreta kredittsjekk.


Unntak for rettslig interesse er eksempelvis at du har bestridt kravet

Dette fremgår forutsetningsvis av inkassoloven at forutsetningen for å ta et krav til inkasso, er at kravet ikke er bestridt. Er kravet bestrid, så er inkasso ulovlig.


Og dersom inkasso er ulovlig, så er selvsagt også kredittvurderingen ulovlig.

Det følger forutsetningsvis av lov om behandling av opplysninger i kredittoplysningsvirksomhet § 11:


Inkassoopplysninger som stammer fra en omtvistet fordring, skal ikke brukes i kredittopplysningsvirksomhet. Fordringen skal anses som omtvistet dersom skyldneren har innsigelser mot denne, med mindre innsigelsene er åpenbart grunnløse.Når et inkassobyrå har en omtvistet fordring mot deg, eller ditt enkeltmannsforetak, faller også rettslig grunnlag for kredittsjekk bort.


Dersom inkassobyrået har registrert et omtvistet krav som inkassosak, kan du klage til Datatilsynet.


Datatilsynet er et klage organ.
Finanstilsynet har ansvar for inkassoforetakene, men er ikke et klageorgan, og behandler ikke klager.

Derfor må du evt. klage til Datatilsynet, og ikke Finanstilsynet.Oppsummering Økonomiadvokat


Enkeltpersoner og personlig næringsdrivende kan nå klage på uberettiget kredittvurdering av deg. Du vil selvsagtikke selv få erstatning om du får medhold i klagen. Men dersom du får medhold, vil den som har kredittsjekket deg få et gebyr fra kr. 50 000 og oppover. Noe som virker prevantivt. I tillegg blir avgørelsen publisert på www.datatilsynet.no med fullt navn på de som har kredittsjekket deg ulovlig.


Gebyrer som ilegges går til Staten.
Du som er rammet av ulovlig handliing får ingen ting.

Siden lovendringen har stor betydning for tusenvis av personer og enkeltmannsforetak, oppfordres du til å spre artikkelen med andre.


Artikkelen gir uttrykk for skribentens holdninger.Comentários


bottom of page