top of page

Bevisumiddelbarhetsprinsippet medfører mer utredning. Økonomiadvokat kommenterer.

I Norge er bevisumiddelbarhetsprinsippet og prinsippet om fri bevisbedømmelse viktig for rettssikkerheten.


1. Bevisumiddelbarhetsprinsippet:


Parter og vitner skal så vidt mulig avhøres umiddelbart (direkte) for den dømmende rett, og bevis må fremlegges umiddelbart for den dømmende rett. Retten kan følgelig ikke hensynta bevis som ikke er fremlagt.

Det er ofte avgjørende for utfallet av en sak å benytte seg av utredninger.
Utredning viktig pga bevisumiddelbarhetsprinsippet

2. Prinsippet om fri bevisbedømmelse:


Retten skal etter en samvittighetsfull prøvelse av hele forhandlingen og bevisføringen avgjøre hvilket saksforhold den skal legge til grunn for dommen. Herunder spiller skriftlige bevis en avgjørende rolle, og er normalt utslagsgivende for utfallet av en rettssak.


Før man møter i retten, må man derfor ha tenkt gjennom følgende problemstillinger:


a) Er alle relevante bevis fremlagt

b) Er alle relevante bevis elektronisk tilgjengelig?

c) Er alle relevante bevis fremlagt elektronisk, eller som

d) Skal bevis benyttes av advokat og/eller prosessfullmektig?

e) Er bevis fra motparten "ekte"?

f) Er e-mail eller korrespondanse ufullstendig eller klusset med?

g) Er bevis fremlagt av motparten ikke verifisert som ekte?

h) Kan bevis begjæres avvist av motparten?

i) Kan du begjære motpartens bevis avskjært?

j) Skal bevisene også benyttes av en sakkyndig?

k) Bør det utarbeides sakkyndige utredninger? l) Prosederer du saken selv, eller har du engasjert en advokat som prosessfullmektig?


Prosessfullmektigen er vanligvis en advokat eller advokatfullmektig, men i tingretten er det ikke noe krav om dette. Du kan derfor prosedere saken selv.


Ordet prosessfullmektig kommer av at personen har fått fullmakt til å føre en prosess for en annen. I det å "føre en prosess" for en annen ligger at man skal ivareta oppgaver som beskrevet i tvisteloven, herunder § 9-15 som beskriver en hovedforhandlingen:


(1) Påstander, påstandsgrunnlag og bebudet bevisføring klarlegges av retten.

(2) Saksøkeren gir en konsentrert saksframstilling med gjennomgåelse av dokumentbevis og andre bevis som ikke skal gis gjennom forklaringer eller befaring.

(3) Saksøkte gis anledning til å framstille sitt syn.

(4) Partene avgir forklaring.

(5) Vitner avhøres

(6) Det foretas annen bevisføring, herunder av sakkyndige. Prosessfullmektigen har ikke selvstendig ansvar for å fremskaffe alle bevis, analysere motpartens bevis, eller engasjere sakkyndig. Dette er ditt ansvar.


Dersom en sak er uoversiktlig mht. faktum, bør man følgelig iht. bevisumiddelbarhetsprinsippet vurdere behov for en utredning i saken. Utredning kan benyttes som underlagsmateriale, og bruke aktuell dokumentasjon.


Eventuelt kan en utredning kombineres med å anta en sakkyndig som kan gjennomgå innholdet i en utredning, dets analyser og vurderinger.


Vi har sakkyndige samarbeidspartnere som kan påta seg oppdrag som sakkyndig om det er aktuelt.bottom of page