top of page

Bankenes brudd på hvitvaskingsloven etterforskes sjeldent. Økonomiadvokat kommenterer.

SSB sin statistikk lyver ikke! Roy Nordli har sett på statistikken som viser at bankenes brudd på hvitvaskingsloven sjelden etterforskes.


Statistikken for 2019 viser at Økokrim og Politiet totalt bare etterforsket 100 lovbrudd av hvitvasking i norske

Økonomiadvokat reagerer på at bankansatte ikke etterforskes av Økokrim
Hvitvasking hvor bankansatte er involvert etterforskes sjeldent.

banker. Økonomiadvokat finner dette tallet lavt, og mener det indikerer klart at det er en svært mangelfull kontroll av bankene i Norge mht. hvitvaskingskontroll. Hvitvasking er vanskelig uten en bank som medvirker!


Artikkelen gir uttrykk for skribentens holdninger.
Økokrim mangler ressurser

Av etterforskede lovbrudd ble over1/3 del henlagt pga. manglende bevis og/eller saksbehandlingskapasitet, og viser klart at Økokrim ikke har ressurser til å etterforske hvitvasking i Norge.


Kilde: SSB


Banker har lovbestemt plikt til å innrapportere hvitvasking til Økokrim jf. Hvitvaskingsloven § 26, jf. § 4:


§ 26.Rapporteringsplikt. Opplysningsplikt. Ansvarsfrihet


(1) Dersom det etter nærmere undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige oversende opplysninger til Økokrim om forholdene. Etter forespørsel fra Økokrim skal rapporteringspliktige oversende andre nødvendige opplysninger, uavhengig av om den rapporteringspliktige av eget tiltak har oversendt opplysninger etter første punktum.


(2) Rapporteringsplikten og opplysningsplikten gjelder også personlig for rapporteringspliktiges styremedlemmer, ledere, ansatte og andre som utfører oppdrag på vegne av foretaket.


Det fremgår ikke av statistikken hvor mange innrapporteringer som gjelder fra banker, men dersom man legger til grunn at maksimalt 20% av innrapporteringene iht. hvitvaskingsloven skjer fra banker, så innebærer det at bankene i realiteten ikke innrapporterer saker om hvitvasking, og uansett blir de ikke etterforsket.

Finanstilsynets vurdering i mai 2021 om bankenes rapporteringsplikt var at

«Etter Finanstilsynets vurdering viser så langvarige og omfattende mangler at antihvitvaskingsområdet over tid ikke kan ha fått tilstrekkelig prioritet i den overordnede styringen av bankens virksomhet», skriver tilsynet.


Bankene på sin side viser til manglende kapasitet hos Økokrim som begrunnelse for å la være å innrapportere hvitvasking.


Ifølge Finanstilsynet så er det mangler innen antihvitvaskingsarbeidet i banksektoren, men hva med deres egen rolle?


Finanstilsynets anmeleder ikke bankansatte til Økokrim

Finanstilsynet har et tilsynsvansvar, som er omfattande og inkluderer finanssektoren med bank-, forsikrings- og verdipapirverksemd. I tillegg dekkjer tilsynet eigedomsmekling, inkasso-, revisor- og rekneskapsførarverksemd.


Finanstilsynet har imidlertid ikke tilsynsanvar for selskaper som Agria Dyreforsikring, AIG Europe S.A. NUF etc. etc. som er registrert NUF selskap med næringskode bank og forsikring.


Finanstilsynet er på sin side klar på at:


Norske filialer av forsikringsforetak som har sitt hovedsete i et annet EØS-land er primært underlagt tilsyn av tilsynsmyndigheten i det landet hvor forsikringsforetaket har sitt hovedsete.

Vi er ikke kjent med at Finanstilsynet i Norge har hatt tilsyn av norske filialer innen bank og forsikring verken mht. hvitvasking eller andre straffbare forhold.


Vedrørende norskeide selskap innen bank og finans, som er underlagt konsesjon fra Finanstilsynet, kjenner vi ikke til at Finanstilsynet har anmeldt noen banker eller forsikringsselskap for brudd på hvitvaskingsloven, whistleblow direktivet i EU, eller for brudd på straffelovens bestemmelser om korrupsjon eller annen form for økonomisk kriminalitet.


Dagbladet hadde følgende hovedoppslag i 2016 om hyppighet av anmeldelser av banker til Økokrim for mistanke om straffbare forhold;

Finanstilsynet har aldri anmeldt noen for hvitvasking
Frykter Norge blir frihavn for kriminelle penger


Ovennevnte betyr følgelig at det det i Norge ikke blir vurdert av Økokrim om norske banker, eller norsk registrert utenlanske banker, er eller har vært involvert i økonomisk kriminalitet, medvirkning til dette, eller forsøk på å skjule økonomisk kriminalitet, etter forutgående anmeldelse fra Finanstilsynet.


At det har vært bankansatte som har vært involvert i mistenkelige transaksjoner etc. er det mange artikler om i media, bl.a. Tore Sandberg: https://www.abcnyheter.no/nyheter/2008/06/04/67406/bankansatte-gjorde-millionkupp


Til tross for at bankansatte er involvert, eller medvirker til korrupsjon etc., og som nå også er dokumentert av Økokrim i Økokrim-rapporten (se egen blogg), skjer det aldri at noen av disse bankene blir anmeldt av Finanstilsynet til Økokrim.


Økokrim på sin side er avhengig av politianmeldelse fra Finanstilsynet for å igangsette etterforskning av økonomisk kriminalitet hvor banker er involvert. Noe som er naturlig siden Finanstilsynet er tilsynsorgan for banker som ikke er NUF-selskap i Norge.


Når Finanstilsynet derved aldri anmelder slike mistanker til Økokrim, og Økokrim aldri etterforsker uten anmeldelser mot banker fra Finanstilsynet, får man Catch22 situasjon. Uansett hva bankansatte foretar seg, risikerer de ikke å bli anmeldt av Finanstilsynet.


Det ser derved ut som at etterforskning av hvitvasking, også mot norske banker, avhenger av utenforstående varsling. Noe som også underbygger at det er viktig å få etablert et varslervern av varslere, samt belønne disse for å i større grad avdekke bl.a. brudd på hvitvaskingsloven i Norge.


Hvitvasking som anmeldes av Skatteetaten blir også henlagt av politiet!


Over halvparten av anmeldelsene som politiet behandlet fra Skatteetaten ble henlagt i 2020, se E-24.


Bostyrere er frustrerte over at syv av ti konkurssaker ender med henleggelse i Vest politidistrikt, slik BT/E24 har avdekket. Det er også direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

– Det er vanskelig å forstå hvordan politiet kan konkludere med at kriminaliteten ikke er alvorlig nok når de i liten grad går inn i sakene, skriver hun.

Økonomiadvokat oppsummerer:


Skatteetaten har skatterevisorer, skattejurister og økonomer som dokumenterer grov økonomisk kriminalitet, som nødvendigvis også omfatter hvitvasking, men sakene blir som oftest henlagt med konklusjon om at sakene ikke er alvorlige nok, uten å ha sett på sakene!


Dersom noen er kjent med at Finanstilsynet har anmeldt utenlandsk registrert banker og forsikringsselskap i Norge til Økokrim kan dere gjerne sende en melding til Økonomiadvokat.


Advokat Roy Nordli er utdannet advokat og diplomøkonom, og underviser i økonomisk kriminaitet ved Universitetet i Sørøst-Norge, og holder også kurs om økonomisk kriminalitet. Les mer under meny kurs.
Comentarios


bottom of page