top of page

Dekker bankgarantien 25% moms av erstatningen? Økonomiadvokat kommenterer sak fra Skatteetaten.

Saken, som Skatteetaten behandlet, gjaldt ifølge advokat Roy Nordli om banken som garantistiller plikter å utbetale 25% i merverdiavgift i tillegg til garantisummen som fremgår av bankgarantien.


Hva er en bankgaranti?

En bankgaranti er en forpliktelse fra en bank (garantisten) til å betale et bestemt beløp til garantikreditor dersom bankens kunde (garantidebitor) ikke oppfyller sine forpliktelser i en avtale.


Bankgarantien som Skatteetaten har uttalt seg om

Et praktisk eksempel er at banken (garantisten) har gitt en bankgaranti på 1 million kroner knyttet til at garantidebitor skal betale deg som garantikreditor for leverte varer og/eller tjenester.


Din kunde mottar eksempelvis her en aktura fra deg på 1 million kroner, kunden betaler deg kr 500.000,-, men misligholder retsten. Du har da krav på innfrielse av resterrende beløp under bankgarantien, totalt kr. 500.000,-. Dette tapet skal banken, garantisten, betale til deg.


Banken kan hevde at det er nettotapet ditt eks. mva som skal erstattes, dvs. kr. 400.000,- i stedet for kr. 500.000,-!


Dette siden banken vil anføre at de ikke skal dekke tapet som gjelder merverdiavgift, siden merverdiavgift er pengers om staten skal tilbakebetale deg om du utgiftsfører/tapsfører en fordring. Merverdiavgiften er i så tilfelle et tap for Staten, og er ikke noe som bankene normalt vil dekke inn under en bankgaranti?


Økonomiadvokat kommenterer bankgaranti
Skal bankgarantien dekke merverdiavgift?

Saken er nå avklart av Skatteetaten ifølge Økonomiadvokats gjennomgang av prinsipiell sak, og har betydning for ditt firma dersom du fremmer krav overfor banken om innfrielse av en bankgarantien.


Problemestillingen er knyttet til mva på bankgaranti


Problemstillingen oppstår dersom en bank skal betal penger til en virksomhet i forbindelse med innløsning av en bankgaranti. Dette gjør banken normalt ikke uten å få et faktura som de kan betale, og spørsmålet om selskapet som skal ha utbetalt bankgarantien kan fakturere inklusiv merverdiavgift, eller eksklusiv merverdiavgift?


Problemstillingen ikke omtalt i Skatteetatens Lignings ABC

Det står nemlig ikke noe i Lignings ABC hvordan faktura skal utstedes mht. merverdiavgift overfor garantistiller, her banken. Siden en bank ikke er mva.pliktig, men utbetaler et krav om erstatning/garanti, så er spørsålet hvordan delle skal håndteres avgiftsmessig.


Skal faktura utstedes overfor banken med eller uten merverdiavgift?
Eller skal banken utbetale erstatning til mottaker, uten å få en faktura fra firmaet som garantien er utstedt til fordel for?

Problemstillinen har en klar analogi med situasjonen hvor et forsikringsselskap utbetaler en erstatning. Da er utbetalingen alltid uten merverdiavgift siden erstatning ikke skal mva beregnes da forsikringsutbetalingen ikke er omsetning av en vare eller tjeneste, og derav heller ikke mva pliktig.


Skal da utbetaling under en bankgaranti gjennomføres tilsvarende utbetaling av erstatning?


Løsningen beror på tolkning av merverdiavgiftsloven


I følge merverdiavgiftslovens (mval.) § 3-1, l .ledd "skal det beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester."


Unntak fra denne hovedregelen er gitt bl.a. i mval. § 3-6, l .ledd, hvoretter "omsetning og formidling av finansielle tjenester er unntatt fra loven."Skattekontorets merknader til problemstillingen


I vår sak om bankgaranti som Skattekontoret har vurdert, foreligger det etter skattekontorets oppfatning ikke omsetning av en finansiell tjeneste, i og med at kontraktsforholdet består mellom fakturautsteder og den som ikke har betalt fakturaen. Kontrakten er mellom deg og garantidebitor.


Banken skal på sin side tre inn og dekke beløpet i kontraktsforholdet, og Skattekontoret uttaler at:


Under forutsetning av at den som ikke kan betale fakturaen har krevd fradrag for inngående merverdiavgift i samsvar med bestemmelsen i mval. § 8-1 skal banken dekke hele bruttobeløpet inklusiv merverdiavgift.

Skatteetatens svar på merverdiavgift av bankgaranti


Skattekontoret uttaler at

Bankgarantien anses å omfatte hele bruttobeløpet inklusiv merverdiavgift, og kan derfor etter skattekontorets oppfatning ikke likestilles med erstatning for varer som ødelegges eller skades, som er noe helt annet enn en bankgaranti.

Dersom garantidebitor har fått refundert mva. av opprinnelig faktura knyttet til varekjøpet fra deg, og fått fradrag for 25% merverdiavgift på kjøpet, så skal du som leverandør under garantien ha dekket fakturabeløpet inklusiv merverdiavgift fra banken.


Bankens garanti gjelder både ditt nettobeløp som står ubetalt, samt merverdiavgift av nettobeløpet, her kr. 100.000,- av kr. 400.000,- i vårt eksempel over.


Bankgarantien gjelder følgelig fakturabeløpet inklusiv merverdiavgift, mens forsikringsutbetalinger av erstatning av tap etc. gjelder i slike tilfeller erstatning eks. mva. En vesentlig forskjell!


Oppsummering av advokat Roy Nordli


I et erstatningsoppgjør skal forsikringsselskapet utbetale nettobeløpet til den næringsdrivende uten merverdiavgift, som i sin tur får fradrag for den inngående merverdiavgiften. Det er netto beløpet som skal erstatttes. Har man eks. hatt en kostnad på kr. 800.000,- eks. mva. så er det dette beløpet som forsikringsselskapet utbetaler ifm. forsikringsoppgjør.


I forbindelse med utbetaling av Bankgaranti, har Skatteetaten kommet til motsatt resultat:


Erstatningen av tapet skal dekke både netto beløp som du har fakturert til din kunde, (garantidebitor), samt 25% merverdiavgift som er i inkludert. Dette til tross for at banken ikke er mva. pliktig og ikke får fradragsført merverdiavgiften.

Relatert sak om bankgaranti:

Økonomiadvokat har tidligere omtalt saken "Skattesmell for eierne av ANS som gav bankgaranti til eget AS".


Her utbetalte et ansvarlig selskap en bankaranti på kr. 3.500.000,- til garantikreditor som her var banken (ANS garanterte overfor banken og ikke motsatt), og krevde skattemessig fradrag for utbetalingen til banken. Skatteetaten nektet imidlertid at garantisten fikk utgiftsført garantibeløpet på kr. 3.500.000,- som ble betalt til banken, Les saken her.


Ta gjerne kontakt med økonomiadvokat om du har spørsmål om bankgarantier.


Advokat Roy Nordli er utdannet advokat og diplomøkonom, og har spesialisert seg innen selskapsrett, skatterett, bank & finans, og har flere års erfaring som banksjef. Roy Nordli underviser i Økonomisk kriminalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har lang erfaring fra å avdekke økonomisk kriminalitet ifm. selskaper som begjærer oppbud etter at selskapet er tappet for verdier, og som kan risikere utløsning av garantiansvar for banken og andre som har stilt garantier!

Comments


bottom of page