top of page

Er du blitt lurt eller svindlet, kan du ha krav på erstatning. Økonomiadvokat kommenterer.

Har du eller din virksomhet blitt påført et erstatningsbetinget tap av andres handlinger kan det gi grunnlag for å kreve erstatning.


Dersom en virksomhet eller deres aksjonærer er påført en skade eller økonomisk tap gjennom erstatningsbetingede handlinger fra personer eller virksomheter, kan det i endel tilfeller være grunnlag for å kreve erstatning, dvs. søke gjenoppretting av den økonomiske skaden du mener å være påført.


Det kan være at du har blitt lurt, svindlet, eller at noen har inngått ugyldige avtaler!

Mange som blir lurt eller svindlet kan ha sammenheng med organisert kriminalitet, hvor eksempelvis kriminelle aktører for bistand av profesjonelle aktører som regnskapsførere, revisorer og bankansatte.


Alle vet når de har blitt lurt, men ikke alle gjør noe med det av ulike årsaker.


En årsak kan være den økonomiske risikoen som ligger i følge opp et erstatningskrav rettslig er for høy.


Vi samarbeider med finansielle aktører, banker mv. i visse saker tilby finansiering og organisering av ulike prosesser, samtidig som vi forsøker å redusere din risiko med videre prosesser til mellom 50% - 80%, avhengig sakens omfang, antall involverte og din dokumentasjon mv.


Kritikkverdige handlinger som kan gi grunnlag for ditt krav må kunne dokumenteres.


Kritikkverdige handlinger kan være, men er ikke begrenset til følgende handlinger:

 • Økonomisk utroskap begått av nærstående selskaper eller avtalepartnere

 • Konkurskriminalitet begått ifm. pro-forma konkurser for å slette gjeld

 • Regnskapskriminalitet ifm. tapping av verdier og hvor dette skjules regnskapsmessig

 • Arbeidskriminalitet ifm. bruk av ulovlig arbeidskraft hos samarbeidspartnere

 • Korrupsjon ifm. at ansatte i privat eller offentlig virksomhet tar i mot økonomiske fordeler

 • Underslag av selskapets midler, ulovlig overføring til nærstående selskaper i Norge og utlandet

 • Bedrageri av kunder og investorer, tapping av selskaper forut for konkurs etc.


Videre kan tapet skyldes at noen personer opptrer i strid med lover og regelver, eks. at man bryter:


 • Arbeidsmiljøloven

 • Hvitvaskingsloven

 • Regnskapsloven

 • Skatteloven

 • Aksjeloven

 • GDPR/Personvernloven

 • Interne krav i ISO-standarder

 • Konkursloven


Den kritikkverdige handlingen kan også være begått av selskaps ledelse, selskapets revisor, selskapets regnskapsfører, eller ifm. en bostyrer som bistår konkursdebitor med å unndra mindler som skulle gått til kreditorene.


Fremgangsmåte for å kartlegge dine muligheter:


Fase 1: Uforpliktende gjennomgang av case med kunde

Økonomiadvokat har gode samarbeidspartnere.
Økonomiadvokat gir uforpliktende gjennomgang

På bakgrunn av kundens presentasjon, blir caset klassifisert mht. risiko, kapitalbehov og prosjektets potensiale og viktighet for kunden.


Siden vi er avhengig av eksterne samarbeidspartnere, og selv går inn med egne ressurser, vil vi bare involvere oss i "gode" saker, og vi vil ikke gå på akkord med våre egne etiske og moralske verdier.


Klassifiseringen avhenger av om vi går videre til fase 2. I så fall vil det bli utarbeidet avtale med kunden, hvor kundens økonomiske risiko er vesentlig begrenset i forhold å gjennomføre alle sider ved en rettstvist alene. Dersom saken ikke er god nok, vil saken avsluttes. Kunden blir i så fall ikke fakturert noe, med mindre dette er avtalt i forkant. Noe som vil avhenger av sakens omfang og kompleksitet, og resultatet av våre analyser og vurderinger. Det er vår klassifisering av saken som er avgjørend for om vi tar den videre til fase 2. I så fall vil det bli utarbeidet avtale med kunden.


Fase 2: Fakta innsamling

Fakrainnsamling utføres av Økonomiadvokat og samarbeidspartnere.
Økonomiadvokat tar seg av fakta innsamling

Dersom investorer eller selskaper mener man er påført et økonomisk tap som følge av en erstatningsbetingede handling, og fase 1 gir høy nok score mht. verdi og godhet, og kunden aksepterer en avtale, igangsettes fase 2 hvor saken utredes og det innhentes bevis. Dette er bevis som ikke allerede er innhentet ifm. fase 1.


Når arbeidet i fase 2 er utført, har vi et bedre grunnlag for at advokater kan vurdere det rettslige grunnlaget. Utredningsarbeidet utføres av interne eller eksterne ressurser. Dersom du selv ønsker å påta deg deler av dette arbeidet, kan vi bistå med granskingsoppdrag og utredninger av det faktiske grunnlaget. De fleste overlater imidlertid dette arbeidet til våre samarbeidspartnere.


Fase 3: Organisering og finanseiering av prosesser

Organisering av prosesser overlates til advokater.
Økonomiadvokat foretar risikovurdering og organiserer prosesser

Når fase 2 er ferdig vil det bli inngått nødvendige samarbeidsavtaler og innhenter nødvendige ressurser for å gjennomføre prosesser som er hensiktsmessig. Det gjelder bistand fra konsulenter, etterforskere, sakkyndige mv.


Når finansieringen er på plass, og alle avtaler er inngått, igangsettes fase 4.


Fase 4: Urenrettslige prosesser og forhandlinger

Utenrettslige prosesser er forberedelse og forhandlinger.
Økonomiadvokat og utenrettslige prosesser

På bakgrunn av fase 1 - 3 igangsettes utenrettslige prosesser og forhandlinger.


Fase 4 kan eks. innebære forberedelse og gjennomføring av forhandlinger.


Oppnås ikke utenrettslig forlik eller avtale, kan det vurderes ulike prosesser i Norge, EFTA, EMD etc. hvor det engasjeres andre advokater, regnskapsførere, revisorer, jurister, Risk Managere og sakkyndige.


Det engasjeres en egen administrator som ivaretar elle hovedprosesser og delprosesser, og følger saken frem til den er løst! Ingen har garanti for utfallet av slike prosesser, men kunden vil uansett ikke bli ansvarlig for kostnadene. Noe som heller ikke et forsikringsselskap ville ha dekket om man hadde en forsikring.Fase 5: Økonomisk oppgjør ved forlik eller enighet mv.

Erstatningskrav og utbetaling av økonomisk oppgjør.
Økonomiadvokat bistår med økonomisaker

Avhengig av klassifiseringen som gjøres i fase 1 og de avtaler som er inngått, utbetales beløp til kunde iht. inngått avtale dersom prosessen medfører at motparten betaler penger på bakgrunn av krav som er fremsatt.


Utbetalingens størrelse, til både kunde og andre leverandører, er forbundet med risiko. Fase 2 - 5 innebærer imidlertid ikke risiko for prosesskostnadene for våre kunder.


I fase 2 -5 er det Eksterngransking og deres samarbeidspartnere som beslutter de ulike prosesser, og derigjennom har ansvar for prosessene. Iht. ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet, som er prosessorientert styringssystem, så organiserer vi aktivitetene i ulike prosesser tilsvarende, og med prosesseiere for hovedprosesser og delprosesser. Dette av hensyn til vårt interne styringssystem basert på ISO 9001:2015.


Har du blitt svindlet eller føler deg lurt?


Økonomiadvokat samarbeider også med utenlandske selskaper, og vi kan derfor påta oss oppdrag som gjelder krav og forhandlinger utenfor landets grenser.


Økonomiadvokat jobber daglig med korrupsjon, og siden verken Økokrim eller Politiet har ressurser til å etterforske alle saker om økonomisk kriminalitet etc. er alternativet for de fleste å bruke egne ressurser til å følge det opp. Hvilket ikke alltid er hensiktsmessig pga. tidsbruk og kostnader, og det kan være hensiktsmessig med hjelp fra eksterne.


Comentários


bottom of page