top of page

Klagesak i Finansklagenemnda som økonomiadvokat Roy Nordli har fått medhold i på vegne av klient.


Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. De har utelukkende skriftlig saksbehandling. Roy Nordli har bistått klienter med å få tilbake titalls millioner kroner etter dårlig rådgivning fra bank- og finansbransjen. Roy Nordli har selv erfaring som Banksjef, og er utdannet Diplomøkonom og advokat.


Innskudd


Investeringsrådgivning – investeringer - delvis lånefinansiering – uforsvarlig rådgivning?

Klager fikk medhold i at det var utilrådelig å anbefale ham å lånefinansiere deler av en investering på til sammen kr 1,6 mill i fond.Finanskagenemndas konklusjon: Klager hadde krav på å bli stillet som om kr 400.000 av investeringen ikke var foretatt


Klagers anførsler som førte frem


Klager anfører at han fikk mangelfull informasjon, som stikkordsmessig kan sammenfattes som informasjon om:


 • Risiko og likviditet

 • At årlige utbetalinger på 5% ikke var garantert

 • At kursfastsettelsen gjøres av Acta, og at Acta ikke selger til lavere pris enn denne kursen

 • At årlige utbetalinger ikke var utbytte, men kapitalnedsettelser

 • At selskapene var gearet med høy grad av lånefinansiering, som ga høyere risiko for klager

 • At han investerte i selskaper og ikke i fond

 • At mesteparten av pengene gikk til overkursfond, og ikke til aksjekapital

 • At risikoen økte når deler av investeringene ble lånefinansiert

 • Selskapene, selskapsavtaler, aksjonæravtaler, forvaltnings- og honoraravtaler


Klagers advokat anførte følgende grunnlag for krav om erstatning

 • Det objektive mangelsansvaret iht kjøpsloven

 • Ugyldighet i henhold til ulovfestet avtalerett

 • Ugyldighet etter avtalelovens bestemmelse, bla § 33 og § 36

 • Culpaansvaret

 • Frarådningsplikten i finansavtaleloven mht lånet i Nordea

 • Ansvar for finansieringsrådgivning etter verdipapirhandelloven 2007 og MiFID


Avgjørelser i Finansklagenemnda er avgjørende for utfallet av senere rettslig behandling


Høyesterett tok stilling til betydning av at en typisk klagenemd/klageorgan har tatt stilling til en konkret sak, og uttalte følgende i i 1984:


De responsa som avgis av et organ som Næringslivets Konkurranseutvalg binder ikke domstolene,
selv om jeg er enig i at det ofte vil være naturlig å tillegge dem betydelig vekt

Fra side 58 Viggo Hagstrøm, obligasjonsrett, uttales at


Det er grunn til å tro at domstolene vil innta samme grunnholdning til bankklagenemndas praksis.


Alzheimer dommen illustrerer kompleksiteten i klagesak som gjelder erstatning av tap ifm investeringer


Saken gjaldt krav om dekning av tap som følge av investeringer gjort av kunde med Alzheimers, og ble ført av advokat Sigurd Klomsæt.


Fra rettens vurdering hitsettes følgende om hva retten her måtte behandle:


Utgangspunktet er at det gjelder et strengt profesjonsansvar i norsk rett der det stilles høye krav til aktsomhet. Det vil likevel være rom for en viss kritikkverdig atferd før det blir tale om erstatnings betingende uaktsomhet, jf. Rt. 2003 s. 400. Ved den nærmere fastleggingen av hvilke krav denne aktsomhetsnormen stiller til investeringsrådgivning, vil det være naturlig å se hen til normen om "god forretningsskikk" i verdipapirhandelloven av 1997 § 9-2 (den nye verdipapirhandelloven av 2007 var ikke i kraft på investeringstidspunktet)

hvor det heter som følger i bestemmelsens første og annet ledd:


Verdipapirforetak skal utøve sin virksomhet i samsvar med de vilkår som er

øvrige bestemmelser som gjelder for utøvelsen av dets virksomhet

samt god forretningsskikk. Foretaket skal herunder påse at kundenes interesser og

markedets integritet ivaretas på beste måte ved at det:


 1. Opptrer ryddig og korrekt i utøvelsen av sin virksomhet, herunder utfører mottatte oppdrag med tilbørlig omhu og hurtighet,

 2. utviser den nødvendige kompetanse, omhu og interesse i sin opptreden,

 3. har og effektivt benytter de ressurser og de fremgangsmåter som er nødvendig for å kunne utøve virksomheten på en god måte,

 4. sørger for å :fa nødvendige opplysninger om kundenes identitet, økonomiske stilling og investeringserfaring,

 5. på en egnet måte gir de nødvendige opplysninger under forhandlingene med sine kunder, og

 6. bestreber seg på å unngå interessekonflikter ved bl.a. å sørge for at kundens interesser går foran foretakets interesser, samt at enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder.

Ved utførelse av ordre skal anvendelsen av første ledd nr. l til 6 vurderes på

bakgrunn av investors profesjonalitet. Som investor regnes den som er opphavsmann til ordren."Saker til Finansklagenemnda bær være grundige


Økononomiadvokat Roy Nordli uttaler på bakgrunn av ovennevnte at

I tillegg til at sakene for Finansklagenemnda er kompliserte, så er konsekvensen av ikke å få medhold i Finansklagenemnda alvorlig, da avgjørelsen skal tillegges stor vekt ved en senere domstolsbehandling.

Dette medfører at det må legges ned betydelig arbeid med klagen.

Saksbehandlingen i Finansklagenemnda er utelukkende skriftlig, og medfører at det stilles krav til at saken kan dokumenteres. Det er fri bevisførsel og fri bevisvurdering, og medfører at saksfremstilling for Finansklagenemnda blir langt vanskeligere enn å prosedere en sak for domstolene - hvor man også kan føre vitner.


Finansklagenemnda oppfordrer følgende til de som ønsker å sende dem en klage, og som benytter seg av advokat:


Er du advokat og skal klage på vegne av en klient?
Vi ber om at klagen utformes som en stevning, og at alle bilag nummereres. Dette kan lastes opp i klageskjemaet på nett.

Dersom du ikke benytter deg av advokat i saken, så er Økonomiadvokat sitt syn at klager er tjent med å utforme klagen som en stevning slik Finansklagenemnda anbefaler.


Finansklagenemda skriver følgende om bruk av klageskjema:

Det er tilstrekkelig at du gir en kort forklaring over hva du mener selskapet har gjort feil, og hvilket resultat du ønsker i saken.

Dersom du klager selv oppfordrer Finansklagenemnda til å gi en kort forklaring. Dersom du benytter deg av advokat, oppfordres du å sende en klage tilsvarende stevning med alle bevis.


Du må selv vurdere hva du vil oppnå med klagen, og hva du tror kan føre frem!


Domstolsbehandling kan koste flere millioner kroner dersom en sak tas videre fra Finansklagenemnda


Eksempel her er Røeggen saken.


Oslo tingrett ga Røeggen medhold og avsa 15. juni 2010 dom (TOSLO-2009-88470) med slik domsslutning: «Dnb NOR Bank ASA dømmes til å betale Ivar Petter Røeggen 230 000 – tohundreogtrettitusen – kroner.


Erstatningskravet var relativt lite. Høyesterett avsa følgende dom om saksomkostninger i Røeggen saken:


I sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler DnB Bank ASA til Ivar Petter Røeggen og Forbrukerrådet i fellesskap 4 758 000 – firemillionersjuhundreogfemtiåttetusen – kroner

Den tapende part ble her idømt å betale nær 5 millioner kroner i advokat kostnader, og tilsvarer 20 x tapet i saksomkostninger.


Det er følgelig stor prosessrisiko ved domstolsbehandling av slike saker. I motsetning til Finansklagenemnda; her er prosessrisikoen til motparten kroner null uansett utfall.


Dersom saken bringes inn for domstolene, så skal avgjørelsen i Finansklagenemnda tillegges vekt jf. Høyesterett.Advokat utgifter til klage til Finansklagenemnda vil som oftest kunne dekkes av din innboforsikring som ofte omfatter rettshjelp.


Innboforsikringen dekker normalt også rettshjelp, og omfatter typisk utgifter til

 • advokat

 • Retten

 • sakkyndige oppnevnt av retten

 • Sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes inntil 10 prosent av sum for rettshjelp

 • Vitner til hovedforhandling og bevisopptak
Roy Nordli underviser i Økonomisk kriminalitet ved USN


Advokat Roy Nordli foreleser i økonomisk kriminalitet ved Universitetet i Sørøst Norge, og er også foreleser ved JUC innen erstatningsrett.

Advokat Roy Nordil er utdannet både advokat og diplomøkonom, har vært autorisert regnskapsfører i 25 år, og har bakgrunn som bl.a. banksjef og økonomisjef.


Økonomiadvokat tilbyr advokat bank og finans.


Advokat Roy Nordli har 20 års erfaring som advokat, og 10 års erfaring som økonomisjef, banksjef, revisjonssjef og kemner.


Økonomiadvokat bistår både banker, finansselskaper og privatpersoner innenfor bank & finans.

コメント


bottom of page